HomeDe post-cheque en girodienstPagina 11

JPEG (Deze pagina), 798.09 KB

TIFF (Deze pagina), 5.66 MB

PDF (Volledig document), 21.02 MB

9
Betaling Een dergelijke maatregel van het gemeentebestuur kan
van Gas-, aan alle ingezetenen, al of niet rekeninghouders, veel
Water, gemak opleveren. Immers, rekeninghouders betalen hun
Electrieiteit rekening over gebruikte Gas- Electriciteit en Water door
met de Pggtoverschrijving van hunne rekening op die van het ge-
meente-bedrijf ; niet rekeninghouders storten op hetnabij-
9 gelegen post- of bijpostkantoor het door hun verschul-
/ digde op de gemeente-rekening.
I Betaling Zijn Rijks- en Gemeenteontvanger bij den Post­cl1eque-
van & Girodienst aangesloten, dan behoeft men voor het
l Belasting offeren van bclastingpenningen slechts een Giro-biljet in
‘ te vullen om het verschuldigde bedrag op de rekening
l van Rijks- of Gemeente-ontvanger te doen overboeken.
tl Hoeveel verkieselijker een dergelijke wijze van afdoe-
ning van belastingzaken is, behoeft wel geen betoog.
Bijna iedereen heeft wel in een lange rij moeten wachten
tot het hem eindelijk na geruimen tijd vergund was zijn
I geld af te dragen.
j` En ook voor anderen, die over personeel beschikken
‘T om dergelij`ke boodschappen te verrichten, is het een be-
langrijk voordeel, dat bedienden belastingpapieren enz.
l niet meer onder de oogen behoeven te krijgen.
Innen Van Ook indien men gewoon is door middel van de Post
afrckcnin­1<witanties en wissels te incasseeren, biedt de nie·uwe
gen van Cheque- & Girodienst gemak, omdat men de afrekening
.Kwitantics der ter incasso gegeven kwitanties enz. niet meer be-
g hoeft te gaan halen; ook dat geld wordt clesverlangd
’ kosteloos op de rekening van den belanghebbende ge-
,‘ boekt.
l Gemeen- Men .kan zich ook een rekening doen 'openen met de
schappc­ conditie, dat twee personen elk afzonderlijk cheques of
lj lijke reke- giro-biljetten kunnen teekenen, bijv. man en vrouw, of,
ningen bij een vereeniging, IC en 2e penningmeester, enz. mits
daartoe de vereischte volmaehten -door den rekeninghou-
Y der worden verstrekt.
Meerdere Voor ondernemingen enz., die op meer·dere plaatsen
grckeningen gevestigd zijn, kunnen ook meerdere rekeningen gopend
top versChil­worden. Op alle plaatsen waar postkantoren gevestigd
lende zijn, bestaat daartoe de mogelijkheid.
l plaatsen Alleen Postkantoren en bijkantoren zullen voor den
Post-cheque- & Girodienst geopend zijn. Hulp-postkan-
POSt­ en teren zullen voorloopig nog niet aan dezen dienst kun-
Hulp Pest-nen deelnemen.
kantoren Voor het gemak der lezers laten wij op pagina 23 een
lijst volgen van de Postkantoren en bijpostkantoren, welke
aan ·den Post-cheque- & Girodienst zullen deelnemen.