HomeDe post-cheque en girodienstPagina 10

JPEG (Deze pagina), 757.71 KB

TIFF (Deze pagina), 5.66 MB

PDF (Volledig document), 21.02 MB

8
I · i De door de Post ingestelden Post-cheque- & Giro-dienst Be
is echter juist in het leven geroepen, om een dergelijk van
verkeer te scheppen waaraan alle kringen en standen der W
maatschappij kunnen deelnemen. Elecl
Algemeene Iedereen, die voor zichzelf of voor anderen geldelijk met
deelname beheer heeft, neme dus eene rekening, om van het groote
gemak te profiteeren, zijn geldzaken zonder kasgeld te Q
kunngen afdoen. - .
Hebben alle leveranciers, groote zoowel als kleine eene j Bel
rekening, dan kan de afnemer-rekeninghouder al zijne i l'
betalingen door middel van overschrijving (,,Giro") doen. i Bell
Hebben eenige leveranciers nog geen rekening, dan be-
taalt de afnemer per postcheque.
Het welbegrepen eigenbelang van elken rekeninghou-
der vordert, dat hij zijn leveranciers tot toetreding aan-
spoort. ·
Wie kan Zoodra het Post-cheque & Giroverkeer in werking ge- r
met den treden is, betaalt men door middel van Giro: gg
Post": .. .
Cheque- gn Abonnementen op couranten en tijdschriften. *
(gjymdignst Contributiën en donatiën aan vereenigingen.
betaald Premies van verzekeringen. l
worden? Rekeningen van leveranciers. IHIIB
kortom, men komt al zijne verplichtingen na, zonder ­ Hffêl
daarbij postwissels of aangeteekende brieven gereed ïe gen
­ maken en ten postkantore aan te bieden; men vult slechts , Kwii
een Giro-biljet of cheque in en werpt het formulier in 5
de naastbijzijnde brievenbus. I
Trakt€mcn_ Verder wordt eene regeling ontworpen waardoor amb- il
ten en tenaren en officieren hun trakternent - gepensionneerden Gü?
Pcnsinenenhun pensioen - kunnen doen bijschrijven op hunne post- §fhä
voor Amb_rekening. Ook ambtenaren van gemeenten, waterschappen, ii lijk?
renarcn enprovinciale besturen kunnen op dezelfde wijze handelen. Um
officieren Nog een belangrijk voordeel, dat de regeling van den
Post-cheque & Girodienst biedt, is, dat men op eigen «
Meerdere naam meer dan één rekening kan nemen. r . I Mee
rekeningen Iemand, die voor zichzelf reeds eene rekening heeft, pïêkêü
Op één kan bovendien, ook op zijn eigen naam, nog een aparte top VB
naam rekening nemen voor hetgeen hij of zij voor een pupil, lei
een curandus, een lastgever, ontvangt en uitgeeft. l plaa
Zoo zullen groote ondernemingen zich aparte rekenin-
gen kunnen doen openen voor hunne verschillende onder- Post
afdeelingen. Hulp
Een gemeentebestuur kan zich afzonderlijke rekenin- kant
gen doen openen voor den ontvanger en voor elken be-
drijfschef.