HomeHoofden in school of niet?Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 798.39 KB

TIFF (Deze pagina), 6.03 MB

PDF (Volledig document), 30.69 MB

. _ Zïir-olle,i"w.·frnhem_, IeVarmerï·eer, K`oog-Zaanzläk,
Dordrecht, Franeker, Deventer, Schiedam, Tiegerksteradeel,
. de Punt, Zuidhorn, Vledder, Smilde, Annen, Hoogeveen, l,`
MeppeL Borger. Bovendien vernemen we, dat uit enkele (
andere plaatsen verzoeken om inlichtingen komen van personen, l
die in hun afdeeling aansluiting willen voorstellen. Vooral
Drente geeft dit jaar ’n goed voorbeeld. <l· xp,
Laten de, andere provincie’s niet achter blnven, dan kan i
op de a.s. Alg. Vergadering de heele Bond zich met groote J i
meerderheid aansluiten. U R
Vooruit, voorstanders, allen in ’t geweer. De winter- le ,
campagne begint weer. l
Op II September zoo talräk mogelqk naar de Nationale
Betooging in Den Haag. r `;‘
Laat aan de reactie zien, dat de democratie niet slaapt. C ,
........... l
Het Internationaal Kongres. V
Voor een week lang bijeen geweest, zijn ze nu weer S `
vertrokken, de heren en dames in hun net geklede jassen C .*
van de [VT R. Ct., die ’t ,,paradekongres" bijwoonden. €
Vele van die mannen, wier namen we kennen, wier kracht ( V
in de strijd we hadden leren kennen, hebben we daar t l
gezien, gehoord of gesproken. Machtige propagandisten (
van ’t woord, als een jaurès, een Bebel, een Van der Velde, S
met bezielende en overtuigende taal hun meningen uiteen-
zettende. Een jaurès, sprekende namens een zeer kleine ‘
minderheid van ’t Kongres en dit wetende, met een rede- (
naarstalent zonder weerga zijn taktiek verdedigend; een ` ,
Bebel, de argumenten van die rede wegende, elke bewijs-
grond toetsende, elke tegenwerping gevende en met zijn
machtig logiese denkerskop op haar juiste waarde- schat- _
tende, niets te veel zeggende en tegelijkertijd niets ver- · l
getende, en naast die beide een combinatie Adler-Van der lj
Velde, de laatste met zijn schone, welluidende stem ’t .;
meer conciliante deel van ’t Kongres tot uiting brengende, '
aangevuld door de scherpzinnige, rake opmerkingen van
Adler, ze zullen ons jaren in herinnering blijven. j
Daar waren naast die mannen van ’t woord, we zouden
ze haast willen noemen de mannen en vrouwen van de g
daad, zo `t niet in tegenstelling zou schijnen met de eersten; g
onze Russiese, Poolse en Bulgaarse partijgenoten. Wie hen V
hoorde en sprak moest onder de indruk komen van hun §
moed. De gruwelike feiten, door hen medegedeeld, de {
vervolgingen, waaraan zij blootgestaan hadden, de gevaren,
die zij hadden getrotseerd ter wille van de propaganda voor
ons beginsel in ’t Russiese Czarenrijk en elders, ze zijn L,
niet alle weer te geven. 5
De offers, die in die revolutionaire kamp vallen zijn ïl
bijna ontelbaar. ’t Verslag van de afgevaardigde van de

l
l
il
l
1
il