HomeHoofden in school of niet?Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 648.96 KB

TIFF (Deze pagina), 4.53 MB

PDF (Volledig document), 30.69 MB

teiten, die men als eischen voor de waardige vervulling er
van mag stellen; op ’t feit, dat het hoofd de school ,.ver­
tegenwoordigt" en dat hij een hazffambtenaar is van de
gemeente " j
Men ziet het, indien Frank niet alleen ,,zijn" school,!
maar ook zijn collega’s vertegenwoordigt, dan is er in het
kamp der hoofden geen voordeel gedaan met wat in de
laatste tien jaren over deze zaken gezegd en geschreven is.
Inderdaad is dit niet meer de manier, waarop het hoofd- ff`
schap verdedigd wordt; en wanneer wat verder onze
schrijver de stelling ,,zoo de directeur, zoo de zaak" uit- " T
werkt, dan toont hij pas volledig, hoe volkomen uit den s;
tijd hij is.
ln een opzicht is hij een met zijn tijd. Niet voor niet ·,
heeft de opgaande gezagszon geschenen. Te rechter tijd
hebben de hoofden begrepen, dat in het woord gezag "
gansch hun sterkte ligt. Te goeder ure en te juister gele- `é
genheid aangewend zal het wonderen verrichten, zooals zij
zelf niet hadden durven hopen. Het is hun nieuwe, hun
eenige, maar dan ook hun krachtigste wapen in den strijd. ,, ‘
Ook Frank heeft dat gevoeld, en onbewust maakt hij _ ·
er het goede gebruik van: in niet te veel regels zegt hij a?
alleen maar: z
,,M. i. is de strooming naar de ,,republikeinsche" school ·
totnogtoe door de autoriteiten niet voldoende onderkend ;_«
en tegengegaan. Opgemerkt dient te worden, dat het gezag
in ’t algemeen geschoord wordt door het gezag in de school;
ondermijning van het laatste sleept onvermijdelijk dat van E
het eerste na zich. Het hoofdschap als zoodanig moet van
boven af in eere hersteld en krachtdadig gesteund worden, »
opdat de onderwijzers genezen worden van den waan, dat ·
hun streven niet ongevallig is aan de autoriteiten, ~-·- die
het zeker niet in hun wezen doorzien en over ’t algemeen
wel ooren hebben voor de linantieele voordeelen, die j
afschafäng van ’t hoofdschap heet mee te brengen? ·
Stel u gerust, Frank! Sinds Jïzzjyöezr regeert, is men eerst
goed de beteekenis van het gezag gaan beseffen, en weet
. men ook zeer wel, dat het met geen geld te betalen is!
Het gezag zal u inderdaad een tijdlang redden, langer
nog, dan ge zelf eenige jaren geleden hadt durven denken.
Maar onverbiddelijk nadert uw ondergang. (le zijt in de
ontwikkeling van het onderwijs een rudimentair orgaan,
waarvan niets zoo zeker is als de verdwijning!
Zing echter het gezagslied op alle wijzen, en ge kunt
voorloopig gerust zijn. Al het andere kunt ge weglaten.
Verdedigers als Frank moeten ook door de hoofden met
een scheef oog worden aangezien! "
Van een slecht soort een goed type, is men blij dezen l
opgeklazen kikker slechts als anonymus en niet bij name "
te kennen. j F