HomeHoofden in school of niet?Pagina 39

JPEG (Deze pagina), 574.09 KB

TIFF (Deze pagina), 6.55 MB

PDF (Volledig document), 30.69 MB

31
Meerdere gelijksoortige scholen zullen dus worden gesteld
onder de technische (d.i. de paedagogischmethodische) leiding
van een inspecteur, die geheel zijn werkkracht rechtstreeks
wijden zal aan het onderwüs (blz. 85 v.h. Rapport), terwül
de werkzaamheden van het tegenwoordig hoofd, voor zooverre
deze de eigenlijke leiding der school niet betreffen, ,,de uit-
wendige schoolaangelegenheden", zullen worden opgedragen j
l aan den chef van dienst.
i ,,T0t inspecteur zrjn benoeinbddr zy, die voldaan hebben dan
het examen, bedoeld in drl. 56 onder e, het zoegenadmcl
, ,,pdeddg0gisc/z exd¢nen." ,
F Zoo iemand zal door ervaring, studie en door zijn uitmun«
Ip tende eigenschappen als onderwüzerpaedagoog verre staan
d boven het gros der onderwijzers in zijn inspectie; ook daar-
l door zal tusschen hem en die onderwijzers een geheel andere
ë verhouding bestaan dan tegenwoordig dikwijls tusschen de
onderwijzers en hun hoofd; voor hem zal in veel mindere
l mate het motief gelden ,,om des lieven vredes wille maar wat
I door de vingers te zien"; een zoogenaamd ,,amicale" omgang
jl zal althans niet door de omstandigheden zoo goed als geboden i
worden, amicaal in den zin, dat daardoor het oefenen van I
Q gezag, waar ’t noodig is, moeilijk wordt; m.a.w. het respect ,
j zal wederkeeren. j
[ Ik beveel de lezing van genoemd Rapport zeer aan.
Maar hoe dan ook, wenschelijk zou ’t zijn, zoo de onder-
wijzers zich in hun zelfstandigheids-gedoe matigden. Z
V FRANK. j
vg i
lj ·
4
l
•l

ll