HomeHoofden in school of niet?Pagina 38

JPEG (Deze pagina), 721.41 KB

TIFF (Deze pagina), 6.55 MB

PDF (Volledig document), 30.69 MB

, 30
‘ onderwüzer vergenoegen. Denzulken moet het wel moeilük
i vallen , als ze een hoofd hebben of krügen , dat in vele opzichten
hun mindere is, toch correct te blüven -­ wat ze trouwens
v, met vele andere ambtenaren gemeen hebben.
De keuze van een hoofd der school blüft een moeilijke
f questie, die door het afschaffen van vergelükende examens
alleen nog niet tot de juiste oplossing is te brengen; de rich-
. tige vervulling der betrekking stelt te hooge persoonlüke en
zakelüke eischen, dan dat niet velen, die haar bekleeden,
i niet - soms ergerlük - in gebreke zouden blüveng hier staat
Q de Bond sterk. Maar daarmee is het stelsel niet veroordeeld
_ en ’k hoop in het voorgaande duidelük gemaakt te hebben, t
k dat de toestand zeker slechter zou worden, als er, naar ,
g= ’t advies van den Bond, dat der hoofdelooze school voor in de
plaats werd gesteld.
·‘ l
it M. i. is de minderheid in de Commissie, die het Rapport [
' ,,0nderwijs-Rijkszaak" ‘) heeft bewerkt, op den goeden weg. {4
t Ze stelt voor, art. 23 der wet o. h. L. 0. aldus te lezen: i
?· ,,Met de waarneming van het bestaar over een school is belast t
I., een hoofd, of over meerdere scholen gezamenlijk een inspecteur.
. Aan dezen laatste is in het bgzonder opgedragen, het technisch
toezicht en de regeling der innerlegke schoolaangelegenheden.
r In scholen tot een inspectie behoorend zorgt de eerste onderwijzer
voor de uitwendige sc/toolaangelegenheden onder den titel van r
chef van dienst. ,
l De districtsonderwgsraad beslist, of aan een school een hoofd ;;
geplaatst zal worden, dan wel of zg behooren zal tot een inspectie.
i Het aantal scholen, tot een inspectie behoorend, mag niet ll
L grooter zijn dan 5, het aantal klassen niet meer dan 40. ‘
; De regeling der werkzaamheden, aan bovengenoemde betrek-
; kingen verbonden, wordt door Ons vastgesteld?
I) Uitgegeven door het Nederl. Onderw. Genootschap; ii 75 cts. ver- V
{ krijgbaar bij den Secretaris v. 11. Hoofdbestuur van het N. O. G., deu heer J
K. Andriesse, 3e Helmersstr. 50, Amsterdam.
l
Q ?