HomeHoofden in school of niet?Pagina 37

JPEG (Deze pagina), 749.12 KB

TIFF (Deze pagina), 6.49 MB

PDF (Volledig document), 30.69 MB

29
bitter weinig heeft in te brengen, enz. Mg dunkt, dat de
Nederlandsche klasse­onderwijzer, die zgn plicht doet, zich
heel wat vrijer kan gevoelen dan zijn Zwitsersche collega,
t die zonder pmafjes precies heeft te doen, wat hem van hooger
hand wordt voorgeschreven. -
Een enkele voorman van den Bond schijnt toch tot nadenken
te, komen: hg wil het gezag niet weren: neen, neen, gezag
is noodig, (o, zoo I); maar . . . het moet niet opgedrongen zgn: ,
de onderwijzers uit eenzelfde school moeten het hoofd kiezen i
uit hun midden voor ’n tijdperk van zooveel jaren;. . . zoo
doen ze in een echte republiek ook.
Tusschen twee haakjes: (wie zgn in de Republiek der
Vereenigde Onderwgzers van school X de onderdanen en wie
de regeerders? Of is ’t een republiek zonder onderdanen?).
’t Idee is te dwaas om er veel over te spreken: dat zou me
een ledepopperij en een janboel worden!
Intusschen is het hier de plaats om volmondig te erkennen, J
dat door de methode, die men tot voor korten tgd zoo goed 5
als algemeen volgde om te komen tot de keuze van een hoofd
der school - die der vergelijkende examens - velen tot die
functie zijn geroepen, die naderhand daarvoor totaal ongeschikt
bleken. Wie uit het voorgaande eenigen kgk heeft gekregen
_ op den aard dier - zeer eigenaardige - betrekking, zal =
T begrgpen, [dat die geschiktheid slechts voor een klein deel kan
worden aangenomen op grond van wetenschappelgke knapheid l
­- het zweren daarbg als de voorwaarde heeft al wat kwaad T
.gedaan en doet het nog ­­­ of van gedresseerdheid om examen {
te doen. Toen evenwel was de kans om hoofd te worden .4
T veel grooter dan thans, wijl de verhouding tusschen ’t aantal .
onderwijzers en ’t aantal hoofden veel kleiner was dan tegen-
woordig; er was dus minder aanleiding tot critiek. i
Tegenwoordig kan het echter niet anders, of vele onder- ·
wgzers, die toch werkelijk even goed of beter waard zgn
Q i hoofd te worden dan menig ander, wien het geluk gunstiger .
gezind was, moeten zich hun leven lang met de positie van
i

ä