HomeHoofden in school of niet?Pagina 35

JPEG (Deze pagina), 817.26 KB

TIFF (Deze pagina), 6.50 MB

PDF (Volledig document), 30.69 MB

l
27
uitgezonderd, van wien zonneklaar is gebleken, dat hij vol-
komen ongeschikt is, - door niets anders te doen dan ouder te
worden, het tot een tractement, dat zoo goed als alle platte-
_ landshoofden en vele hoofden in kleinere steden, wier werk-
kring vaak oneindig veel zwaarder is, hem kunnen benüden
(f 1600). Aldus draagt Pecunia ook het hare bij om de onder-
wüzers laag te doen neerzien op het hoofdschap. .
A Geluk den Lezer bekend zal zijn, wordt er door de onder- ’
j wijzers bü Gemeentebesturen telkens geadresseerd en gepropa-
j geerd - soms met succes - voor verplichte schoolvergaderingen L
(waarvan, zoolang het hoofdschap nog in de wet gehandhaafd j
blijft, het hoofd krachtens zijn ambt, wel voorzitter moet zijn).
Men zal na het voorgaande wel inzien, dat hier geen zuivere
belangstelling in de algemeene schoolzaken de drijfveer is;
maar dat er het middel in gezien wordt om tot de zoo vurig
begeerde zelfstandigheid te komen en aan het hoofd zoo
mogelijk zijn overbodigheid te doen gevoelen: (wel aanlok­ '
, kelijk mag het heeten, onder dergelijke omstandigheden,
waar toch de kans bestaat, dat elke stemming een uiteraard
ongelüke pamjstemming wordt, als voorzitter te fungeeren ll). _
Maar even duidelijk zal men inzien, dat aan de ,,besluiten" F
van zoo’n vergadering geen andere kracht kan en mag (zie ,
wet L. O.) worden toegekend dan die van advies aan het l
hoofd, en dat de aard van vele onderwerpen zich verzet tegen j
een beslissing erover bij meerderheid van stemmen, ook waar
van nevenbedoelingen geen sprake is.
En eigenaardig is het, dat, zooverre mün ervaring en weten-
‘ schap reiken, het houden der inleidingen in de tegenwoordige «
j schoolvergaderingen toch meestal neerkomt op de schouders ,
der hoofden, eigenaardig, omdat het zoo geheel zou liggen in §
de lijn der ,,republikeinen"; na het voorgaande zal het echter ·
wel verklaarbaar zün. «
, WVat echter den buitenstaander eenigszins vreemd moet voor-
J komen is, dat dezelfde ervaring mü de overtuiging heeft gege- “
ven, dat die schoolvergaderingen, met zooveel vuur geeischt en l
met zooveel klemmende(?), vaak idealistisch getinte argumenten Q
(tegenover den argeloozen hoorder) verdedigd, in vele gevallen
reeds nu haar natuurlijken dood zouden sterven, als de hoofden j
i