HomeHoofden in school of niet?Pagina 34

JPEG (Deze pagina), 750.02 KB

TIFF (Deze pagina), 6.50 MB

PDF (Volledig document), 30.69 MB

l
26
onwilligen zgn door de collega’s wel zóó lang met taaie en
brutale commis-voyageurs-volharding ,,bewerkt" en te pas en
te onpas beargumenteerd, dat ze zgn geeindigd met zich in
. vredesnaam maar aan te sluiten, om van ’t gezanik af te p
wezen, in ’t andere geval een geestelgken boycot vreezende.
Denzulken inzonderheid beveel ik de lezing en overdenking
van mgn ,,geschrijf" ernstig aan, opdat hun duidelijk worde,
· op welken weg ze zgn.
Vele hoofden zullen intusschen hebben opgemerkt, dat de
opvattingen en_ gedragingen van sommige, naar een betrekking i
, ' als hoofd solliciteerende (I), onderwijzers doorgaans een duidelijk
merkbare wijziging ondergaan, zoodra ze meenen kans te l
'l· hebben op een benoeming. ’k Heb wel eens hooren beweren,
r n.b. door onderwgzers zelf, dat er bg dezulken afgunst onder
door had geloopen. (O, foei, dat zoo’n verwgt hen nog eens
Q zou treifen, hadden ze vroeger niet kunnen denken, toen ze
zulke verheven speeches afstaken!)
En dan die ellendige gevallen, dat een voorvechter van de
, rechten van den onderwijzersstand, hoofd geworden , de ver-
foeilgke eigenschappen, aan dit genus toegeschreven, zoo
spoedig en zoo intensief aanneemt, (Zou dit verschgnsel even-
wel niet zgn eenvoudige verklaring vinden deels in ’t feit,
r dat we dikwijls te doen hebben met een eerzucht, die niet
onder een ander wil staan, deels hierin, dat het nieuwe hoofd
l, nu pas kgk krijgt op de zaak, waarover hg vroeger in zgne
onbevoegdbeid zoo scherp oordeelde? Ook is hg intusschen
I een jaartje ouder en dus wat bezadigder gewordenl)
Er zgn er ook, die verkondigen, ,,dat ze het zich tot een
A oneer zouden rekenen, zoo ze naar zoo’n baantje (als hoofd) j
· dongen." ’t Zgn in den regel zg, die de lier - als ze er een
[ hebben gehad! - aan de wilgen hebben gehangen en niet
’ door eigen inspanning hun positie willen verbeteren. (,,Ze
zgn te fier en te karaktervol om de autoriteiten achterna te i
loopen"). i
l Trouwens, tegenwoordig zou voor vele onderwgzers een
· benoeming tot hoofd volstrekt niet in ieder geval een ver-
betering zgn. ln Amsterdam - waar het bezit der hoofdakte
, intusschen verplicht is - brengt ieder onderwgzer, - alleen hg