HomeHoofden in school of niet?Pagina 33

JPEG (Deze pagina), 761.27 KB

TIFF (Deze pagina), 6.48 MB

PDF (Volledig document), 30.69 MB

, ) ?
l . 2
25
dat van het eerste na zich. Het hoofdschap als zoodanig moet !
van boven af in eere hersteld en krachtdadig gesteund worden, i
opdat de onderwüzers genezen worden van den waan, dat hun
streven niet ongevallig is aan de autoriteiten, - die het zeker
niet in hun wezen doorzien en over ’t algemeen wel ooren
· hebben voor de finantieele voordeelen, die afschaffing van ’t
hoofdschap heet mee te brengen. ·
Niet genoeg wordt ingezien het principleele verschil tusschen .
de betrekking van hoofd en die van onderwijzer. De formule: j
hoofd : onderwijzer + administrateur + zoo iets als concierge,
is ten eenenmale onjuist. ’t ls juist in ’t belang van ’t hoofd- {
i schap, dat de waarde der termen administrateur en concierge
zoo klein mogelijk zij (worde).
De Bond van Ned. Onderw. is een vereeniging, machtig
door ’t groot aantal züner leden (quantiteit) en de onmisken:
baar groote qualiteiten van enkele aanvoerders, wier be-
kwaamheid, activiteit en toewijding aan hun zaak bewonde~
ring verdienen. ’t Geloof der leden in hun Bond is zeer groot, ‘
vaak naief. ’t Schijnt, dat er buiten hun Bond niets en 2
niemand bestaat om de belangen van het onderwijs te bel1ar· »
tigen. De Bond is overal als de kippen bij; de Bond roert de ,
de groote trom; de Bond roept autoriteiten ter verantwoording; i
de Bond is driest en indringend. Als oppositiepartij schermt
hij met idealen en houdt niet meer rekening met de werkelijk-
heid, dan in zijn kraam te pas komt. E
Nu kan men tegenover een: z00­vjs-'t te allen tijde tien: Q
z00­k02z-het plaatsen en verdedigen. En voor zijn gemak ver- ‘
onderstelt men dan den mensch ook, zooals die moest zijn, ,
zooals hij volgens ’t idee der hervormers ook zal zgn, zooals *
hij volgens hen feitelijk is (och arme!). °
En zoo komt het, dat vele leden van den Bond dat vol- j
bevredigend gevoel der persoonlijke voortreffelijkheid deelachtig .
« zijn geworden! Want, o! die verbeelding! die arrogancel ”
die soms kwetsende zelfvoldaanheid! en de minachting, waarmee f
i wordt neergezien op, wie niet van den Bond zijn! Ontegen­ ^
zeggelük zgn vele onderwüzers en onderwijzeressen lid van
den Bond geworden om deze minachting te ontgaan. En velo
i
l
E
li