HomeHoofden in school of niet?Pagina 32

JPEG (Deze pagina), 776.28 KB

TIFF (Deze pagina), 6.48 MB

PDF (Volledig document), 30.69 MB

i
24
kunnen. Ook hier is leiding en opleiding noodig; zonder die
loopt het gevoel van verantwoordelgkheid voor de belangen
der leerlingen gevaar beneden peil te blgven. Als ouder weet
ik, hoeveel gerustheid de wetenschap geeft, dat aan ’t hoofd
der school, die mijn kinderen bezoeken, een bezadigd man
van rijpe levenservaring staat.
Hoe hoog de onderwijzers bij monde hunner voordenkers
nu ook opgeven van hun superieure eigenschappen, hun "
uitingen zelve - zie Bode - kunnen moeilgk als bewgzen
daarvoor worden aangenomen. En wie op de hoogte is met
r afkomst, opleiding en dagelijkschen omgang der meesten zal
, zijn twijfel slechts voelen vermeerderen. Daarbij houde men
in ’t oog, dat ieder jongmensch, dat ,,een beetje leeren kan", l
- werkelijk een beetje soms - op welke (altijd goedkoope) .
, wijze dan ook opgeleid, het allicht tot onderwgzer brengt.
Zou veel, wat de verhouding tusschen onderwijzers en
hoofden onaangenaam maakt, niet moeten worden geschreven
op rekening van gebrek aan beschaving? Hoe toch moet, om
iets te noemen, het anders gequaliiiceerd worden, als een
onderwijzer zgn hoofd begint te tutoyeeren en het in het
algemeen onnoodig acht de burgerlijke beleefdheid tegenover
hem in acht te nemen? Een enkele laat dit na uit nurksche
" overtuiging; een ander weer om toch door de collega’s niet te
, worden aangezien voor iemand, die bg ’t hoofd in ’t gevlei
Q" tracht te komen of ook maar voor iemand, die het recht van
bestaan van ’t hoofdschap erkent.
Gelooft gg aan de waarschgnlijkheid, de rnogelgkheid, dat
. een hoofd tegenover de axiomatisch vooropgezette meening der
gelijkheid, ook bij groote geschiktheid voor zgn veelzijdige
` taak en in vele opzichten werkelgke superioriteit boven zgn
' onderwgzers, zijnen zoo wenschelgken invloed op den gang
der schoolzaken op den duur en ten volle zou kunnen doen
gelden, zoo hij in hoofdzaak op zgn persoonlgke eigenschap-
pen bleef aangewezen? M. i. is de strooming naar de ,,repu­ .
X blikeinsche" school totnogtoe door de autoriteiten niet voldoende i
. onderkend en tegengegaan. Opgemerkt dient te worden, dat
` het gezag in ’t algemeen geschoord wordt door het gezag in
j de school; ondermgning van het laatste sleept onvermgdelgk