HomeHoofden in school of niet?Pagina 30

JPEG (Deze pagina), 779.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.47 MB

PDF (Volledig document), 30.69 MB

l
22
wordt, die totnogtoe aan een andere werkzaam was, waar
andere opvattingen golden. Wie zal hem inlichten? De school-
vergadering? ln hoeveel zittingen zal de nieuweling volkomen
op de hoogte kunnen gebracht worden? Maar zullen zich niet
telkens en telkens voor hem nieuwe vragen, nieuwe questies
opdoen, gelük de praktük die alleen kan stellen? Zal de
nieuwbenoemde eerst een soort belüdenis moeten afleggen?
En als hg nu eens totaal ongeneigd is, zün vroegere, beproefd
gebleken opvattingen te laten varen? il
Zullen Burgemeester en Wethouders voortaan de voordracht j
ter benoeming van een onderwüzer(es) opmaken, de school-
vergadering gehoord? Zal de schoolvergadering dan vooraf
· proeflessen laten geven of de collega’s in de klassen bezoeken?
Nu weet ik wel, dat ik mü hier erg ouderwetsch aanstel en
heelemaal het arcanum ancienniteit niet schijn te kennen; maar
’k wou toch de vragen te berde brengen en bij deze gelegen-
heid tevens opmerken, dat onder het tegenwoordig régime bij
de keuze van nieuw personeel in den regel aan het advies
van het hoofd der school een overwegende waarde wordt toe-
gekend. Van zyn ,,kük" op het eigenaardig kenmerkende van
een goed onderwgzer hangt daarbü veel af; men veronderstelt
dus ook in dezen in hem een capaciteit, welke de klasse­onder­
wijzer kan missen.
De schoolvergadering dient ook bij onderling overleg uit te
maken, in welke klasse elk harer ,,leden" werkzaam zal zün.
Zonder voorbehoud durf ik beweren, dat daaruit de grootste
oneentq/zotd zal voortkomen (en de bestaanbaarheid der repu-
blikeinsohe school is toch slechts aan te nemen in de ver-
l onderstelling der meest loyale eensgezindheid).
Zal de schoolvergadering het overgaan der klassen regelen?
Maar ieder onderwüzer kent slechts grondig zijn eigen leer-
lingen en kan dus niet over de andere oordeelen. Een ver-
gadering daarover zal dus tot niets leiden; ieder moet zelf-
standig beslissen over de bevordering züner eigen leerlingen;
elk legt evenwel zijn eigen maatstaf aan, zoodat er van eenheid
weinig sprake kan zgn. Het begrüpelgk streven van iederen
· onderwijzer, den onverschillige uitgezonderd, zal zgn, dat zoo-
j veel mogelük leerlingen züner klasse bevorderd worden; daarin