HomeHoofden in school of niet?Pagina 3

JPEG (Deze pagina), 813.48 KB

TIFF (Deze pagina), 4.69 MB

PDF (Volledig document), 30.69 MB

ook buit
· I gewone
i I het feit,
§ L; in een ;
im hij van d
~_à"' ï geen voo:
Een opgeblazen kikker. i PM rede
l niet geheel
Frank, ffaafzim zh school of 7ziez‘.~l Schrijver O]
Grmzizzgcrz, R £V00m’/zajï 1904% leege hoofc
Fryk zo cm!. · hem dan tr
S
Het is een verschijnsel, dat zich in het geheele verloop d. Ms lin?
van den strijd der klasse-onderwijzers voor hun emancipatie, , lc im 1 a`
waarin ze noodzakelijk het hoofdschap als een in den weg t gxêlïjê C
staand element moesten ontmoeten en gedwongen waren Slrä er to
te bevechten, heeft voorgedaan, dat het de gezamenlijke mc dtêrgïrï
hoofden niet gelukt is, de besten hunner vooruit in het WO]; dmg€`
strijdperk te sturen. Integendeel zijn het steeds geweest de h t ll ,6 P2
grootheden van den lageren rang, die zich, zonder opdracht I c Vcï gám
veelal, aangordden de onderwijzers in hun beschavingswerk « movèe d
voor de voeten te loopen; die meenden tot de taak ge- gang` ?,t
roepen te zijn, het publiek voor te lichten omtrent vraag- Vroeg" O
I stukken, waarvan ze zelf niet meer dan de meest opper- ; om m”°r..“
, vlakkige uiterlijkheden zagen, maar waarvan ze het a b c Wi? Om film
niet begrepen; en dit alles om eigen grootheid zoowel in äo liga, k C
eigen oogen als bij autoriteiten en publiek onomstootbaar ênktlïcdêlgl,
vast te stellen. Mocht het een enkele maal gelukken, een Wee, zj tll
der beste exemplaren op het podium te dringen om van- fee? C65 CS 6
daar de taak van.het hoofd in het algemeen en die van ta Vmgêm
een aan een veelklassige school in het bijzonder te schil- fmlorgïäl
deren, dan was de gesmaakte vreugde toch maar zeer kort { ï.>dm3‘ 6
van duur, noch het succes van eenige beteekenis. Immers ik, A6 aï vl
de verdediging was een aanhoudende aanklacht; en de gbgäsëou Xïïlvl
verdediger, eenmaal tot de juiste waardeering gekomen van Ehm ent i ll,
Ide parochie waarvoor hij preekte, is in den regel afgedaald l CTI Hïl gc U
om niet meer in dien kring terug te keeren, geblameerd ger Ou mg’ 6
als hij in eigen oogen was, uitgespeeld te worden tegen Fr tcgeusmï
dragers van denkbeelden, tot wie hij eenmaal behoord had, êou moetcn (
en wier geestelijk bezit hij zich een eer rekent te deelen. "iwog fi Ve;
J ’t Is anonymus fkazzk gelukt, niet alleen twee veel druks ' Ook Het l
te vullen met een betoog, dat op de titelvraag een beves- gmmb ali, Zï
tigend antwoord moet geven; maar het commercieele feit, mm X100 ïl Q
dat hiervoor een uitgever te vinden is geweest, zou alleen Vmindçrste cn
te verklaren zijn uit de omstandigheid, dat de nrma zonder Zmhlcr voor
eenige voorlichting de brochure op de pers heeft gebracht, ,,De begin:
indien niet aangenomen moet worden, dat een eenvoudige tweede Waag
berekening van een vijfhonderd exemplaren, toch al licht PHSOOH te VH?
te slijten bij de collega’s van den schrijver. hem omtrent g€l€g‘ät‘v°“lC]
de eventueele schade volkomen gerustgesteld had. gïäïiêrïênnäl
Noch naar methode, noch naar inhoud heeft ons de Op dè mgcrc
litteratuur ter bestrijding van de l<lasse­onderwijzers en ter (sogsah), die
verhefling van het hoofdschap, van een bijzonder hoog de meer alge;
,;>