HomeHoofden in school of niet?Pagina 29

JPEG (Deze pagina), 747.34 KB

TIFF (Deze pagina), 6.47 MB

PDF (Volledig document), 30.69 MB

A 21
Wie, op welk gebied ook, voortdurend aan zichzelven blijft
overgelaten, raakt ten slotte in den sleur en in de verslapping.
Opgewektheid en frischheid zgn mee van de eerste vereischten
van goed onderwüs. Vooral bij een vak als dat van onder- r,
wijzer, waarbij zooveel afhangt van het plichtsgevoel en de
toewüding, ~ waarmee zoo gemakkelijk de hand gelicht kan
worden, zonder dat direct plichtsverzuim is te constatee­ .
p ren, - dat dus licht aanleiding geeft tot een opvatting van
Y zoo--kan ’t-ook-wel, kan onmiddellijke controle niet gemist
, worden, noch de suggestie, die uitgaat van de cecmzcezighcicl d
l in school van den man, die verantwoordelijk staat voor ,
’t geheel.
De post van onderwijzer is een post van ccrározmocn en wie, ' d
die een dergelük ambt bekleedt, zou niet zooveel mogelijk
controle wenschen, temeer als zoovelen er belang bij hebben! ’
En waardeering steunt ook den beste. ,
’t Valt evenwel niet te ontkennen, dat in de gegeven om-
standigheden en verhoudingen er büzondere tact in het hoofd
der school wordt vereischt, om bedoelde controle cn haar
crcmklcvc uit te oefenen. In ’t algemeen moet het moeilijk, .
zooal doenlijk, heeten, tegenover zijn ,,minderen", om dit 2
· woord nog eens te gebruiken, zijn eigen megderheid, of ook , 1
maar de noodzakelükheid züner aanwezigheid te betoogen. l
En ’t is niet zoozeer het argument, al is dit nog zoo klem-
mend, dan wel de stemming, de gezindheid, welke den uitslag
van een debat bepaalt; waarbij nog komt, dat men in den *
regel niet heeft te doen met denkers, doch met nqdenkers l
d.w.z. die nadenken, wat anderen hebben rcorgedacht. · A r 1
Ook is de idee der gelükheid en broederschap voor de meer- l
derheid, in numerieken zin, een dankbaarder voorwerp van i
verdediging, dan de meer werkelijke der superioriteit van den ’ ” r
een boven den ander. Is intusschen het hoofd der school van ' ` ` «
ieder zijner onderwüzers op diens bgzonder terrein als werk-
kracht de gelijke, dan ligt daarin reeds een bewijs zijner {
meerderheid: hij moet geschikt zijn in elke klasse zrjner school *
het werk eventueel over te nemen.
Stel ’t geval, dat een onderwijzer aan de school benoemd f
l