HomeHoofden in school of niet?Pagina 28

JPEG (Deze pagina), 773.18 KB

TIFF (Deze pagina), 6.47 MB

PDF (Volledig document), 30.69 MB

20
zgn allen nog zoekende naar waarheid!) heeft de ware onder-
wgzer, die tevens opvoeder is, behoefte met een ander, op
wiens oordeel hg prgs stelt, verschillende zaken te bespre-
ken en te overleggen: iedere dag, iedere les geeft wel stof
daarvoor. Hg voelt, dat zgn verantwoordelgkheid tegenover
het grooter of kleiner, maar toch altgd betrekkelgk groot aan-
tal kinderen en tegenover de velen, die in die kinderen zoo
innig belang stellen, zwaar genoeg is, om haar te deelen met
een tweeden persoon. De problemen, waarvoor ’t jonge volkje X
met zgn zoo uiteenloopende eigenschappen beiden plaatst,
zgn nu eenmaal gewoonlgk niet op te lossen met de rekenstift {
en de kans op falen wordt zeker geringer, waar twee opvoeders
elkanders opinie waardeerend overwegen. Daarbij komt, dat
dat jonge volkje zelf zgn voorstelling van de feiten naar bui-
ten overbrengt en deze uiteraard zeer partgdig, soms onwaar
is. (Wat al verdriet kan daaruit voortkomen!)
En ontkend kan niet worden, dat de ,,aankomende" onder-
wgzer vrg groen ,,aantreedt". (Zigiz vorming lzcmgé voor een
groot deel erf van het hoofd, aan wiens school hg geplaatst
wordt). Maar niet alleen over dezulken komt af en toe een
ouder zich beklagen in meer of minder opgewonden termen;
{ _, vl ' jl maar al te vaak heeft het hoofd gelegenheid als stootblok of ·
·· ( A te wel als bliksemafleider te dienen, aldus een verder kalm
‘ verloop van het werk der opvoeding mogelijk makend.
Waar het nu nog al eens voorkomt, dat onderwgzers (den
goeden niet te na gesproken) de ware of vermeende tekort-
komingen der hoofden in hun strgdorgaan ,,de Bode", dikwijls
met vermelding van naam en toenaam aan de groote klok
hangen, moet voor zooverre mg bekend, het omgekeerde
geval zich nog voordoen. (,,’t Hoofd kan de onderwgzers
plagen; maar de onderwgzers kunnen het hoofd ook plagen".)
’t Hoofd voelt zich aan zgn positie verplicht tot onthouding
van dergelgke vuile­waschbehandeling in ’t publiek; hg acht
zich de natuurlijke beschermer der belangen van zgn personeel.
Menige fout, door de leden van dat personeel begaan, hetzg
uit gebrek aan tact of hoe dan ook, wordt door hem weer
,,rechgebrach".