HomeHoofden in school of niet?Pagina 27

JPEG (Deze pagina), 798.99 KB

TIFF (Deze pagina), 6.45 MB

PDF (Volledig document), 30.69 MB

19 ·
kunnen voorkomen, dat die mindere zelf die fouten niet heeft;
maar waar ter wereld stelt men in ernst aan iederen meerdere
den eisch, dat hij in ieder onderdeel knapper, braver, ge- l
schikter moet zgn da.n jeder beliebige zijner minderen‘?!
* De beginselkwestie ligt in den aard der betrekking; de
tweede vraag is, voor die betrekking den meest geschikten
persoon te vinden. Niet in de eerste plaats moet de nadruk .
g gelegd worden op het meerdere werk, dat de hoofden moeten
verrichten in vergelijking met de onderwijzers, al is dit meer- j
‘ dere nu niet bepaald gering te noemen! - maar vooral op de l
meerdere verantwoordelükheid, de meerdere zorg (soesah), die W
” uit den aard der betrekking voortvloeit; op de meer algemeene j
geschiktheid en de bijzondere capaciteiten, die men als eischen ‘
voor de waardige vervulling ervan mag stellen; op ’tfeit, dat
het hoofd de school ,,vertegenwoordigt" en dat hij een hoofd-
ambtenaar is van de gemeente. ·· r
Zoo straks duidde ik het hoofd aan als de vleeschgeworden· r
methode. ’t Gevoel van verantwoordelijkheid voor hetgeen ,,zijn" '
jschool presteert, zal hem voortdurend aansporen zich op de hoogte
, ï‘ te houden van den voortgang der ideeën in zake onderwijs en a
opvoeding: hij wikt en weegt en overweegt de wenschelijkheid l
r _‘ van veranderingen, besluit daartoe niet dan na een zeer ge- j
I ‘_zette voorstudie, en gaat, zijn ze eenmaal ingevoerd, met l
I bijzondere belangstelling haar werking na, maakt opmerkingen,
j geeft wenken, doet voor en bezielt op die wijze allen, die
Q onder en met hem werken. Hij is in menig opzicht te ver-
jl gelijken met den directeur van een zaak of van een fabriek:
_, ; ,,zoo de directeur, zoo de zaak," hoorde ik eens een vakman l
Q, L p zeggen. Ik voor mü kan mij moeilijk een soortgelijk krachtig ,
·· ‘ effect denken van de eenigszins platonische liefde, welke de
,,republikeinen" allen om ’t zeerst heet te bezielen en kan
mij even moeilgk de richting denken, die een schip zou nemen j
waarop een zes- tot twaalftal stuurlui (kapiteins zal ’k niet
zeggen: caput : hoofd) allen evenveel te zeggen hadden,
al meenden ze het allen ook nog zoo goed; vermoedelijk zou .
het op de klippen raken. t
Maar ook aan een school, waar alles in eenmaal vastge-
stelde banen blijft loopen voor zooverre dit mogelijk is (we