HomeHoofden in school of niet?Pagina 23

JPEG (Deze pagina), 777.04 KB

TIFF (Deze pagina), 6.54 MB

PDF (Volledig document), 30.69 MB

j ..
15
evenwel, en hoogstwaarschijnlijk terecht, denken aan gebrek- l
kige toepassing: ruzie of .. . laat maar loopen!
, Bovendien herinner ik aan de groote kans op onderling
i misverstand, ’k meen misverstaan der bedoelingen, waarvan
l verschillende interpretatie het uitvloeisel is: waar eenheid van
J persoonlijke inzichten in den regel niet tot stand komt - en
Q dan nog altijd bij benadering! - dan na langdurigen omgang
| en veelvuldige gedachtenwisseling, daar zal ’t wel een vrome ‘
wensch blijven, die door vergaderen (nota bene, door vergaderen!)
' te zien ontstaan.
r Loopen de zaken nu in de war, aan wien de schuld? Spreek
1 er de veelhoofdige schoolvergadering maar op aanll "
E Een verantwoordelükheid, die over de leden eener vergade- .­
ring verdeeld is, wordt door geen enkel hunner meer scherp
genoeg gevoeld, zoo ze al wordt gevoeld. En wie der ,,gelijken"
zal dulden, dat de ander hem controleert, of hij zich wel houdt
aan de besluiten, dat die ander aanmerkingen maakt, desnoods
ingrijpt? Of zal men in de toekomst niet meer behoeven te ,_
denken aan grove tekortkomingen, luiheid, tijdverbeuzeling,
opvliegendheid, onverstand, oppervlakkigheid, lichtzinnigheid, V
domheid, on.verschilligheid, enz.? T
De wetgevende macht is er - op haar manier; maar waar
is de uitvoerende? Wie ze zich aanmatigde, ­- stel in ’t wel- l
begrepen belang der school -, zou zeker ’t verwijt niet ont- F
f loopen van ,,zucht naar gezag", die verfoeilijke eigenschap, ?
waaruit zoo goed als alles, wat een hoofd doet, ontspringt. ,
Op een vergadering van den Bond zou men mij allicht uit- j
, krijten, waar hier in mün woorden twijfel doorstraalt aan de ' 1
l loyaliteitll der onderwijzers, hun erkenning van ware!!! ver-
dienste, etc. etc. etc.; het is evenwel mun vaste overtuiging, l
dat op vergaderingen de menschen veel braver, eerlijker, J
loyaler, ijveriger, enz. enz. zgn dan in de praktijk, eenvoudig, r
omdat men het op vergaderingen af kan met woorden, terwijl
het in de praktgk op daclerr aankomt.
Ik herhaal, ik ontken de mogelnkheid niet, dat een repu-
blikeinsche school eenigen tijd goed kon gaan, zoolang ze
,- , b.v. als propagandavoorbeeld moest dienst doen: where a will
is, etc; maar als regel acht ik haar een onmogelijkheid,