HomeHoofden in school of niet?Pagina 22

JPEG (Deze pagina), 773.92 KB

TIFF (Deze pagina), 6.54 MB

PDF (Volledig document), 30.69 MB

14
In vertrouwen deelt de een ons mee, dat hg laatst ook het
woord had gevraagd - _je hebt ’r immers het recht toe -,
, maar dat hg toen zoo zenuwachtig was geweest, dat hg heel 1
wat anders had gezegd, dan wat hg had willen beweren. j
No. IO vond de heele inleiding wel soep, en den inleider in de i
vr, _ verste verte niet bekwaam genoeg voor zoo’n taak (o, je). g
jj g Ik weet, Lezer, dat ik U reeds verveel en spaar Ufno. 11. Z
. · ·;·Ben ik soms onwaar in mgn voorstelling? ’k Wil de moge- I
r I ` M "T `lgkheid aannemen, dat er enkele scholen zouden zgn, waar ,
- het personeel in ideale samenwerking de schoonste resultaten j
zou behalen; maar een appel kan de heele mand bederven.
We willen even daarlaten de questie, op welke wgze in ;
vacatures zou worden voorzien, maar mogen toch wel als '
vaststaand aannemen, dat het grootendeels van het zoogenaamde
toeval zou (blgven) afhangen, welke karakters in een verga-
dering samenkwamen. Moet ik in ernst verder gaan? Is het
noodig, voor wie ook maar eenige menschenkennis bezit, de
_ onbestaanbaarheid eener anarchistische samenleving aan te
. " _ toonen? Toch komt het me - gegeven de propaganda, die
.· de idee der ,,republikeinsche" school maakt - wenschelgk voor,
ons daarin verder in te denken. _
We hebben zoo stilzwijgend aangenomen, dat de inleider
voor ’t aan de orde gestelde punt werkelgk was gevonden.
Laten we verder de welwillendheid betrachten en aannemen, f
dat men werkelgk komt tot de behoorlijke vaststelling van een
leerplan, al schijnt me de kans hierop uiterst gering.
Mogen we nu op goeden grond verwachten, dat allen, ook
wie oppositie hebben gevoerd, ook wie ten volle overtuigd zgn 9
van de fouten, die het aankleven, eerlgk en loyaal, vol t_oe­
wgding zich zullen toeleggen op de stipte uitvoering ervan?
Let wel, alles is gewoon geworden; ieder leeft en gevoelt in
zgn wezen­van­allen­dag. Men vergete niet, dat de overtuiging,
evenveel recht te hebben in ’tkapittel als ieder ander, de
neiging, zich in te denken in opvattingen, afwijkend van de
· i eigen, niet zal bevorderen. En is een onderwijzer gedwongen,
( tegen zijn zin zekere methode te volgen en zgn de resultaten
slecht, dan wijt hg­zelf dit -- het ligt voor de hand ­- aan V ‘
de methode; de meerderheid, die hem in casu dwong, zal
l