HomeHoofden in school of niet?Pagina 19

JPEG (Deze pagina), 760.10 KB

TIFF (Deze pagina), 6.52 MB

PDF (Volledig document), 30.69 MB

`
1
11
p zield zün. Aanhoort de desbetreffende verzekeringen des broeder-
l redenaars. Dat alles was trouwens bij ieder afzonderlijk reeds
gepraedestineerd voor het veertiende jaar: ,,de opleiding was
· slecht, het examen voor onderwijzer geeft niet de minste
waarborgen, . . . enz." En op het ,,Eere, wien eere toekomt"
wordt met minachting neergezien. Wat geven zij om lof en
eer van menschen! leder doet mee in het groote werk der ·
ë opvoeding naar de hem gegeven vermogens (dus toch geen
E absolute egalite!) en ziet niet om. Ieder bestaat in en
i door zich zelven; in de voldoening der bewustheid, zijn plicht
ä gedaan te hebben, ligt alle loon; de prikkel, welke ook, die
l den alledagsmensch tot werkzaamheid, tot inspanning aan-
j spoort, kan hier volledig gemist worden.
i Maar aan den anderen kant gaat de fraternite ook weer
A niet zoo ver (iedere deugd heeft een zusje), dat daaronder de
degelijkheid der critiek zou lüden. Neen, neen; men weet
g zaken van personen te onderscheiden! Nu worden ,,zaken’°,
r als waarvan hier de sprake is, wel uit de personen geboren,
maar dat is geen bezwaar. Weg met persoonlüke gevoeligheid!
I Laat Jan gerust beweren, dat Piets ideeen onzin zijn, -­ om
dit geval, dat zich zeker hoogst, hoogst zelden zal voordoen,
‘ eens te stellen ­- daarom even goede vrienden, als hij het maar
, oprecht meent! Menschenkennis en zelfkennis zijn tot het vol-
maakte gestegen: ieder onderkent met volkomen klaarheid het
j edele motief der critiek; de objectiviteit, door wrjsgeeren een
¤ slechts na te streven ideaal geacht, zetelt hierin zuivere sereniteit.
Piet zal Jans meening dus direct onderschrijven, zoodra hh
door afdoende argumenten overtuigd is; tot zoolang echter zal
T de vergadering volledig rekening moeten en willen houden met l
l de züne. Geen gelooven op gezag; weg met alle autoriteit!
j En zoo komen ze dan vanzelf - deze bewering is altüd
het gemakkelijkst - tot eenheid van opvatting!
Wat dunkt u, Lezer, zullen we ’t hierbü maar laten en
I onze schoolvergadering terugbrengen onder menschen van uwe
F en mijne beweging?
.ï Maar dan moeten we ons tevens voorstellen, dat de nieuwe l
toestand reeds gewoon is geworden, dat dus de leden der i
1
!