HomeHoofden in school of niet?Pagina 18

JPEG (Deze pagina), 751.28 KB

TIFF (Deze pagina), 6.52 MB

PDF (Volledig document), 30.69 MB

I
10 I
enkeling lacht het in den grond der zaak toe ,,zün eigen baas" ,
te worden d.w.z. evenveel te zeggen te hebben, als ieder ander. I
Er wordt gediscussieerd en gedebatteerd; allen hebben intus-
schen hetzelfde recht, hun paedadogischmethodische meening I
met te houden.
Laten we ons ’t geval denken, dat het lecvgnlan moet wor-
den vastgesteld, ’t meest gewichtige werk, niet waar, dat er _
voor iedere school te verrichten valt; de grondslag, waarop I
alles rust. Die ’t onderwerp zal inleiden, dient met een bepaald
doel voor oogen, dat naar zijn overtuiging kan en moet be-
reikt worden, een vrij omvangrijke studie gemaakt te hebben I
van de voor de verschillende leervakken meest gebruikte I
methodes; kennis genomen te hebben van vele leer- en leesboeken
en door ervaring met den onlwlkkclingsgang van het kind ge- _
noegzaam vertrouwd te zgn geworden om op oordeelkun-
dige wijze de leerstof te kiezen en over de verschillende leer-
jaren te verdeelen. Aan de geschiktheid in dezen van E
_, ieder der gelijken willen we nu eens niet twijfelen: de op- ‘
I leiding was slecht, het examen voor onderwijzer geeft niet de `
minste waarborgen; maar o, allergelukkigste, mirakuleuze - ¥
speling van het toeval: zoodra de akte in den zak is, is de _
geschiktheid in den man en een paar jaar ervaring - al is I l`
_ het dan een ervaring van ronddrijven in eigen onbeholpenheid ·­ i
. en onbekooktheid - doet de deur dicht.
Meen ook niet, dat het zou kunnen gebeuren, dat op de
vraag, door den leider aan ’t einde der vorige vergadering '
gesteld, wie ’t volgende punt zou inleiden, een algemeen stil-
zwijgen volgde. Waa1‘ zoo de eensgezindheid en de broeder- I
schap viel, rekent ieder het zich tot een plicht en een eer, .
de gemeenschap met al zijn krachten en groote bekwaamheden
onbaatzuchtig, genereus te dienen. I
Twüfel aan eigen bekwaamheid oftewel te groote beschei-
denheid? Een redeneering van: ,,Wat heb ik met andermans
`_ zaken noodig? laat ieder voor zich zelven zorgen!"‘? Gemak-
· zucht? Zoo iets komt niet meer voor en met dezelfde verze­ I
kerdheid des geloofs mogen we`aannemen, dat allen zonder I
onderscheid, van jong tot heel oud, met dezelfde hoogstedele ·ï
en verhevene toewijding aan de belangen der lieve jeugd be-
1
I