HomeHoofden in school of niet?Pagina 17

JPEG (Deze pagina), 790.03 KB

TIFF (Deze pagina), 6.52 MB

PDF (Volledig document), 30.69 MB

l
9
bg den een heel anders zgn dan bg den ander. En hoeveel
hangt niet af van de wgze van behandeling der leerstof: bg
den eenen leeraar wordt u de zaak, hoe meer hij ervan uit- ,
. legt, al duisterder en duisterder, terwijl onder de leiding en
verklaring van den ander dezelfde zaak dadelijk helder wordt.
Dien eersten moet het eerst bekend worden, dat zgn behan-
delingswijze niet deugt, voor verbetering mogelijk wordt; maar ,
welke kans bestaat hierop, als zoo goed als nooit eenig des-
kundige buiten hemzelven aandacht aan zgn werk schenkt of
kan schenken? Let wel, aan zgn werk. En daarmee zou
dan nog maar een zeer bescheiden voorwaarde voor verbete-
ring vervuld zgn, dat begrgpt ieder.
Op de schoolvergadering - in de republikeinsche school zal
uitsluitend hieraan het ,,bestuur" (en de leiding dan ?) zijn
opgedragen ·- kunnen niet anders gegeven worden dan Worte;
de kans op misverstand is grooter, naarmate de verschillende
meeningen een individueeler karakter dragen en dus al zeer
groot bij zaken van paedagogischen en methodischen aard.
Wij weten - in ’t algemeen - maar al te goed, hoe vaak
j iemand, die zgn woorden omgezet ziet in daden door een ander,
i die verzekerde hem ,,volko1nen begrepen te hebben" - en dit
i is het gunstigste geval -- komt tot den uitroep: ,,Maar, lieve
E man, zoo heb ik dat niet bedoeld l"
‘ Neen, de spreker moet door daden zgn bedoeling toelichten:
` het hoofd is de levende methode zgner school (die men niet
,,onopengesneden" in de kast kan laten liggen.) Stel dan al
’t geval, dat hg niet heeft de beste (wie heeft die?!), hij zal
toch eenïzeid kunnen brengen in de opvattingen. Gaarne geven °'
we toe, dat hg dikwijls veel kan leeren van zgn onderwijzers, j
door hetgeen hg van hen ziet en hoort, natuurlgk! - dit
zal dan evenwel de geheele school ten goede komen; er blijft
toch eenheicl. ’t Hoofd zg de spil van ’traderwerk. O zeker, op
á_ de schoolvergadering der republikeinen zullen ook verschillende
,,,,,- (alle?) zaken besproken worden; een der collega’s leidt een
‘­ » ~ punt in, dat hg meer of minder ernstig heeft gemaakt tot '
een voorwerp van studie. Ook de minderen onder de broeders
_­ , doen zich hooren - ze zgn immers allen gelvg/c en juist voor
de minderen is dit zoo’n hoogst aantrekkelgke gedachte: iederen
=l<
1