HomeHoofden in school of niet?Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 757.58 KB

TIFF (Deze pagina), 6.52 MB

PDF (Volledig document), 30.69 MB

8
onderwijzers te benoemen tot hoofd. Er wordt in woord en
geschrift en in kortzichtige overtuiging gezworen bij de absolute
gelijkheid; al wat uitsteekt moet geknot, er mag niets meer
uitsteken. De waarheid is gevonden en ieder schoolmeester ·
is haar profeet. De deugd der bescheidenheid, nooit büzonder
eigen aan het type, schijnt in den tegenwoordigen tijd voor
goed uit de gelederen gevlucht.
Had de ergernis, waarvan ik zooeven sprak, eenigen rede-
lijken grond, dan voorwaar zou het ,,Aergre dich nicht" de
geheele maatschappü door een paskwil worden. In elken tak
van dienst vindt men immers voorbeelden te over van ambte-
naren, wier bevoegdheid, door eenig examen verkregen, dezelfde
is, als die van over hen geplaatste. Bij het publiek staat de
directeur eener H. B. S. boven de leeraren. Waardeering, in den
zin van waardebepaling door ,,Publiek", kan niemand ontgaan.
’t Is jammer, dat indertijd hoofden en onderwüzers den
strijd om lotsverbetering niet gemeenschappelijk hebben aan-
gevangen. Dat dit niet is gebeurd, heeft dien tegen ’t hoofd-
schap als laatste gevolg gehad, ofschoon deze oorspronkelijk
volstrekt niet in de bedoeling lag; hij moet een afdwaling j
heeten, een afdwaling, die zeer te betreuren valt, en die door
de wijze, waarop de strijd door de onderwüzers wordt gevoerd - [
,,van bijzondere feiten algemeene makend en van particulariteiten '
_ karaktertrekken van een heel corps ambtenaren", gelijk de
heer de Ridder in het ,,Nieuwe Schoolblad" zegt ­­ den goe-
den naam van den onderwijzersstand in groot gevaar brengt.
Straks doelde ik er reeds op: opvoedkunde en methodiek
zün allerminst exacte wetenschappen; opvoeden , inclusief onder-
wgzen, is een kunst. Zeer veel hangt in dezen af van
persoonlüke inzichten en opvattingen; maar daardoor is de
kans ook groot, indien aan een school een opvatting niet ge-
heel domineert, dat er zooveel onderwijzers zooveel zinnen ,5-
(soms onzinnen) zullen zgn. En al gebruiken twee onderwü- { «>·<ï~
· zers hetzelfde leerboekje - stel, dat ze ’t noodig achten een " ’ `
boekje te gebruiken; de meest individueele zullen hiertegen
bezwaren opperen - dan nog zullen de vorderingen der leer- u i
lingen, hun inzicht in ’t geleerde, hun belangstelling er voor
1