HomeHoofden in school of niet?Pagina 15

JPEG (Deze pagina), 748.90 KB

TIFF (Deze pagina), 6.52 MB

PDF (Volledig document), 30.69 MB

7
meedeelen; dikwüls is ’t niet zoo heel malsch , al is ’t volkomen
waar.
’k Heb me niet ten doel gesteld, de oorzaken ter verklaring
dezer verhoudingen op te diepen uit den schoot van ons
mensch­zün.
'De verhouding van hoofd tot onderwüzer is echter een
andere dan die van heer tot knecht, gelijk ,,de Bode" wil .
doen voorkomen en met die woorden beweert. Geen hoofd kan
zijn onderwijzer den dienst opzeggen; de laatste is ambtenaar
van gemeente of rük, zoo goed als de eerste en ’t moet al
vrij erg loopen, zal hg zijn betrekking verliezen. ’t Hoofd kan
den onderwüzer plagen - we hebben ’t nu eenmaal over
narigheid -; maar de onderwijzer kan het hoofd óók plagen
en geen beetje, zonder dat hem dat in zijn broodje benadeelt.
Bij een verhouding als deze hangt er zooveel af van wel-
gezindheid en welwillendheid aan weerszüden. De ,,mindere’_’
is de onderwijzer nu eenmaal van het hoofd, wel te verstaan,
wat de maatschappelüke verhouding betreft - van beider
waarde als mensch is de sprake niet: de theorie der gelijk-
waardigheid heeft al wat misverstanden en misstanden in de
j wereld gebracht! Woorden als ,,knecht", ,,knechtschap" en ,,ge­ Z
5 knecht" of erger: ,,getiranniseerd"!l komen evenwel voor reke-
ning van Opwinding en Drijverij; Waa1‘heid aanvaardt ze niet. ‘)
Aan dat ,,mindere" ergeren de luitjes zich geweldig. Ze
zien immers alle dagen, dat personen uit hun rangen, met
wie ze totnogtoe op voet van ultra-gelijkheid omgingen, be-
noemd worden tot hoofd. Hoor dan hun critiek! Voor akten
van bekwaamheid is het mode weinig respect te hebben; wat
’n rumor intusschen, als er een ,,gepasseerd" wordt met meer ,
akten dan de benoemde: dan is wetenschappelijke knapheid
je factor, die schandelük verwaarloosd is; - persoonlükheid,
karakter, toewijding, slag om met menschen om ‘te gaan,
enz. enz., hoezeer in theorie ook volkomen op den voorgrond
gesteld, ze worden totaliter genegeerd, zoodra cmtoriteizfen ze
accepteeren als gronden om iemand uit de rangen der klasse-
1) ...............
J ` ,,Niet langer zijn wij slaaf of knecht
Van wettelijk ons gelijken l’ Bondslied.