HomeHoofden in school of niet?Pagina 14

JPEG (Deze pagina), 719.36 KB

TIFF (Deze pagina), 6.52 MB

PDF (Volledig document), 30.69 MB

6
ding was slecht, bedroevend slecht; maar nietwaar? de aanleg
is den omstandigheden te sterk!
Laat zoo’n onderwgzer-kunstenaar toch eens informeeren
bg iemand, die op ander gebied de kunst wil dienen,
hoeveel studie, hoeveel nadenken, hoeveel toewijding,
hoeveel zelfverloochening noodig is, veer in den regel iets
dragelgks wordt gepresteerd. Maar daar zijn de resultaten
direct waarneembaar, terwijl bg de onderwijs- en opvoed-
kunst naar verkiezing op rekening van de omstandigheden
kan worden gesteld, . . . en dus wordt gesteld.
En ’t hoofd der school doet zooveel dwaze dingen! Van
morgen liep de baas door de gang: dat was natuurlijk weer
om te spionneeren! Hg vroeg, of ’t niet wat warm was in
’t lokaal: even natuurlgk, om maar weer wat te kunnen aan-
merken; zoo zoekt hg altgd wat, om zgn gezag te kunnen
laten voelen.
Gisteren is hg collega A. op straat zonder groeten voorbg-
geloopen; hg denkt zeker, dat die hem ’t eerst zal groeten!
En deze week had hij ook weer wat te zeggen op mijn
· manier van een leesles te behandelen. Hg meent misschien, `
. dat ik hem zal vragen, of hg eens voor mg les wil geven! I
‘ ‘ Toen ik van morgen een paar minuten te lang op de speel- i
, plaats bleef, haalde hij zgn horloge uit; . . nog al hatelgk . . .
Laat dit voldoende zijn om de verhouding van onderwgzer
van bijstand tot hoofd aan te duiden; let wel, zooals die door
dien onderwijzer in de afwezigheid van ’t hoofd tegenover de
collega’s wordt geteekend. Ze is te betreuren.
,,De wereld, in ’t klein zoowel als in ’t groot, is een spiegel,
waarin men zijn eigen beeld aanschouwt." Wie aitgaat om
aan te merken, af te keuren en te minachten, zal werk te
over vinden op hetzelfde terrein, waar een ander, welwillen-
der gezind door welke oorzaken dan ook, hoogelgk vindt te
waardeeren. Wat we zien, hangt grootendeels af van wat
_ we willen zien. De dienstmeid heeft een overvloed van ,,aan·
teekeningen", waaruit ze onwederlegbaar haar oordeel over
haar mevrouw staaft; het jongste klerkje op ’n kantoor zal u « ‘
desgevraagd precies zgn ,,afdoend" oordeel over zgn patroon