HomeHoofden in school of niet?Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 780.64 KB

TIFF (Deze pagina), 6.51 MB

PDF (Volledig document), 30.69 MB

5 l
dat hij zolfs niot moor mag sprokon van ,,zijn" school (mon
ziot: hot taalgovool wordt hior door don hooidonhaat gofor- l
coord); ja, ik kon oon ondorwgzor, dio zich orgort, als do
naam ,,hoofd" in zgn togonwoordighoid wordt uitgosprokon! l
Wio vroomdoling is in ’t Joruzalom dor ondorwgzorsworold
on dit loost, glimlacho niot ongoloovig , als hij zich do ,,moostors" i
voorstolt, dio hg kont. Eon onkol jong brookjo, dat nog pas i
komt kgkon, durft nog niot good allo boschoidonhoid op zij
zotton; hg ziot nog wat op togon do monschon, dio hom liobbon V
opgoloid, d.w.z. hom in zijn studio voor do akto hobbon tor
, ‘ · zgdo gostaan; hg voolt zich ovor ’tgohool nog wat onboholpon,
< ~ horinnort zich misschion hot poovoro figuur, dat hij op ’toxamcn
f' sloog; maar .... sprook hom ovor oon paar jaar - ’k noom
~- · dozon tijd zéér ruim - oons woor!
Waai‘ is hot, dat do aard van do botrokking aanloiding gooit
gi « r og; tot zolfovorschatting; in zgn klasso hooft do ondorwgzor altijd
“','.j§_?'ï§'iwgolglïg hg is aldoor do knapsto van ’t gozolschap; hij bovoclt
I on wordt gohoorzaamd on van iodor zgnor diopzinnigo uitsprakon
wordt ornstig nota gonomon. Togonovor do inconing van oon
andor, dat hot andors moot, kan hij altijd volhoudon, dat hot
volgons zijn oigon porsooïzlgko mooning zóó nioot; ook hot
absurdsto kan vordodigd wordon: op ’t gobiod van paodagogiok
on mothodiok valt niot vool wiskundig to bowgzon. lig gaat
zich diontongovolgo licht vorbooldon, dat ook buiton do school
zgn waardo grootor is dan dio van gowono storvolingon, wat
~ j in do hand wordt goworkt door hot foit, dat zijn opleiding
` hom vanaf zijn voortiondo jaar in oon gohoolw afgozondc·rd
woroldjo hooft goplaatst, zoodat hg van do ontwikkeling in
andoro klasson dor maatschappij goon voorstolling hooft. i
En nu .... do voortdurondo vortoogon van goodo vriondon l
hobbon hun uitworking niot gomist. Zo holobon hom op
’t gewicht van zgn lootrokking gowozon: hij is iminors do op-
voodor dor jougd, Udo kunstonaar, modolloorondo do tookomstigo l
gonoratios",-,,wat ’n vorcmtuvoorclolzjk/icicl!" - on. . . hij vorvult
zgn taak op uitstokondo wgzo (Wio tor worold zou mot oonig
rocht iots andors rnogon boworon? oonigo autoritoit? zoo’n
.· niot-doskundigo autoritoit? of oon hoofd ?), wat hij foitolgk alloon
dankt aan zgn ominonto persomzlükc oigonschappon. Do oplei- l