HomeHoofden in school of niet?Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 730.37 KB

TIFF (Deze pagina), 6.51 MB

PDF (Volledig document), 30.69 MB

4
De Bond - waar ik in ’t volgende dit enkele woord gebruik,
bedoel ik den Bond van Ned. Ond. - is langzamerhand zoover
gekomen, het hoofdschap te willen afscizaïeiz; een echte
bondsman haat het met doodelijken haat. Hem wil de naam
hoofd (der school) zelfs niet meer over de lippen; hg spreekt
smalenderwijze van een ,,bovenmeester".
Zijn ideaal ­- overigens nog vaag en zwevend - is de zoo-
genaamde republikeinsche school, waar de ,,schoolvergade­
ring" - d. i. de vergadering der in alle deelen gelükgerechtigde
onderwüzers en onderwijzeressen - zal doen, wat thans des
hoofds is, (terwijl een der ,,collega’s" het ,,beetje administratie" »
zal voeren tegen een billijke vergoeding).
De ,,zoogenaamde" republikeinsche school, zeg ik; inder­ "
daad wordt de anarchistische bedoeld: een president met Q5"'
eenig gezag bekleed zou niet worden geduld: het woord .
gezag reeds is onuitstaanbaar voor bondsooren; alle gezag ,‘_,
is uit den booze.
In zoo goed als elk nummer van ,,de Bode", het orgaan
van den B. v. N. O., kan men met zooveel woorden lezen,
dat de bedoeling is ,,het hoofdschap een niet-eens­eervollen
dood te doen sterven". Het tegenwoordig stelsel dient ver-
vangen door een met de vrnheid, de gelijkheid en (misschien
ook nog) de broederschap als grondslag.
Wie buiten het onderwijs staat, zal moeilük gelooven, met
hoeveel minachting dikwijls door heeren onderwijzers en dames
onderwijzeressen wordt gesproken over een minderwaardige, 1;
als waarvoor ze een hoofd der school aanzien; dat zoo
iemand in alle oprechtheid meent de belangen van het onder-
wijs (en van den onderwijzersstand) te kunnen en wil
dienen, is haast ondenkbaar: hem lokt het gezag; hij wil
oogendienend en rugkroinmend zijnen autoriteiten gevallig zijn;
hij leeft om geld te maken door boekjesschrijverü en bijbaantjes;
hij is in zijn functie een doeniet -­ moet dit zgn, omdat zijn
functie geen functie is, enz.
· Wie meent, dat ik overdrijf, abonneere zich een korten
tijd op ,,de Bode". _
Een hoofd, dat nog spreekt van ,,zün" onderwüzers, belee­
digt daarmee die ,,collega’s"; de kleinzieligheid gaat zoo ver,