HomeBeurzenwee!!Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 613.99 KB

TIFF (Deze pagina), 5.37 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

7
vergoeding in gebruik te nemen. Voor het geld worden ri j
ruil pandbrieven gegeven, aan welke de houder couponnetjes
· ` vindt, welke hij elk halfjaar tegen zilver kan inwisselen. J
Nu is het duidelijk, dat de hypotheekbank die rente niet
vergoeden kan, of zij moet zelve meer intrest maken dan ä
, zij uitkeert. immers, philanthropie bestaat in zaken niet.
Wat doet nu de hypotheekbank? Zij zoekt naar lieden,
die op onderpand van vast goed geld willen leenen tegen
41/,,, 41/, pCt. of hooger. Betaalt de bank zelf 4 pCt., dan
maakt zij haar winst door de differentie.
Zooals men ziet is deze zaak niet kwaad, als men er "
veel mede te doen heeft, en in de kern van haar wezen
ook niet ongezond.
En zij zou ongetwijfeld ook een volmaakt gave vrucht
kunnen zijn en blijven ­­ afgezien van eventueele klepto­
manische neigingen van beheerders - wanneer geen
ongezonde ontwikkeling plaats had. Het is niet te ontkennen
dat ons land die ongezonde ontwikkeling heeft gezien en
de gevolgen nog waarneemt.
Vele honden zijn der hazen dood zegt het spreekwoord
en hoe meer varkens, hoe dunner spoeling. Zoo is het met j
de hypotheekbanken gegaan. Toen er weinige waren, was
het niet zoo moeilijk lieden te vinden, die geld wilden 3
hebben op goed, waardevol onderpand, maar allengs zijn
de vragers van mindere kwaliteit geworden. De onder-
panden werden zwakker en minder waardevol. Wat even-
wel de eene hypotheekbank niet aannam, daarop wilde de
andere gaarne, om toch ook wat te doen te hebben, geld
. schieten. Zoo is langzamerhand het soliede cachet van de f
hypotheekbanken verdwenen.
Daarop kwam de krach bij de Hollandsche Hypotheek-
bank. Het publiek zag, op welke wijze bij een zoodanige _
instelling kan geknoeid worden. Men vernam, dat b.v.b.
f 50.000 was voorgeschoten op een pand, dat een waarde ’
jl