HomeBeurzenwee!!Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 618.26 KB

TIFF (Deze pagina), 5.37 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

6
bestaat tusschen paniek en crisis. Een paniek is een voor-
bijgaand iets en kan b.v.b. in crisistijden even goed voor- · `
komen als bij normale omstandigheden. Een crisis daaren-
tegen is als ’t ware een gebouw, waarvoor de grondslagen
lang geleden gelegd werden. ,
Een crisis is, om ’t zoo eens te zeggen, uitsluitend een
zeker gevolg van in ’t verleden bedreven zonden. Lang kan
het gebouw dat op een zwakken bodem is opgericht, weer
en wind doorstaan, doch eindelijk komt de debacle. Zoo is
ook het beeld van een crisis. Terwijl handel en industrie bloeien
woekert de worm van het bederf voort, tot eindelijk de lucht
zóó met electriciteit bezwangerd is, dat het noodweer losbarst.
Wij behoeven niet te zeggen, dat een crisis derhalve een
veel grootere sociale en economische beteekenis heeft dan een
paniek. Een paniek kan in haar woede honderden en dui-
zenden ongelukkig maken, speciaal speculanten. Een crisis
is een verschijnsel, dat zijn stempel drukt op het economisch
leven van een geheel volk, van een werelddeel, van de
wereld zelve.
Een type van de laatste soort is de huidige crisis, die
van Amerika uitgaand, de geheele wereld bedreigt met
rampen, waarvan de omvang zich op dit oogenblik niet
laat voorzien.
Een crisis van kleineren omvang, doch die juist door
de typische begeleidingsverschijnselen het volmaakte beeld
van een crisis geeft, beleven wij op het oogenblik in
Amsterdam.
Zooals wellicht bekend is, is er geen enkel land ter .
wereld, waar het hypotheekbankwezen zóó bloeit als hier,
althans een zoodanigen omvang heeft bereikt.
Een hypotheekbank is ongetwijfeld een nuttige instelling.
Zoo’n bank, meestal een naamlooze vennootschap met een
kleiner of grooter kapitaal, verklaart zich bereid, gelden
van renteniers en kleine kapitalisten tegen een vaste rente-