HomeBeurzenwee!!Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 608.59 KB

TIFF (Deze pagina), 5.36 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

5
Een tweede geval, hetwelk leert, hoe tijdig ingrijpen een
" . paniek kan voorkomen.
Hetwas in December 1885, toen de grootste derVANDERB1LT’s,
Mr. W. H. VANDERBILT, de bezitter van een vermogen
,`_ van $200.000000 en de eigenaar van reusachtige spoorweg- .
bezittingen, plotseling ongesteld werd en na een zeer kort
ziekbed overleed.
Het nieuws van dit afsterven verspreidde zich met Ame-
rikaansche snelheid over het geheele land, een opgewonden
menigte, verzamelde zich voor het sterfhuis, teneinde bij-
zonderheden te vernemen en de krantenjongens schreeuwden
_ onverpoosd ,,Extry! Extry! Death of WILIAA1 H. VANDER­
BIETH
De beleggers werden onrustig en men zag met bezorgdheid
den dag van morgen te gemoet.
Terwijl hier de groote doode en de verdwaasde menigte
waren, kwamen eenige huizen verder een aantal beurs-
magnaten samen, die een syndicaat vormden ten bedrage
van $12.000000, om een paniek te voorkomen.
_ Dit feit werd rondgebazuind en den volgenden dag weken
de koersen geen dollar. Een paniek was voorkomen. 1
Een crisis geeft evenwel een geheel ander beeld. Voor I
· het woord bestaat geen juiste Hollandsche vertaling. Een
crisis komt telkenmale voor, wanneer de finantieele- of han-
" delswereld door ongezonde ontwikkeling langzaam maar
zeker uit hare voegen is gerukt. Het begeleidend verschijnsel j
' of beter gezegd de voorbode is steeds deze ongezonde ont- =‘
wikkeling. Zij voert tot overspanning van het crediet,
maakt de credietorganisaties niet opgewassen tegen de eischen
van het oogenblik. Zij schept een wanverhouding tusschen _
productie en afzet. Verder kan een crisis gevolg zijn van
overspeculatie, van een oorlog, van misoogsten en der-
. gelijke.
Hiermede is aangetoond, dat er een diepgaand verschil
t