HomeBeurzenwee!!Pagina 66

JPEG (Deze pagina), 763.43 KB

TIFF (Deze pagina), 5.54 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

‘ it _ .
zal
jl 64
12.
De geheele uitgestrektheid van de Vereenigde Staten levert _
I landbouwproducten; de financiering van die oogsten vraagt _‘ ‘
i gedurende twee of drie maanden een reusachtige som geld. e Q
De banken zouden dit geld moeten verschaffen, maar in ·
jl; stede daarvan wordt het onttrokken aan handel en industrie. jl , · 1
jj Vandaar de regelmatig terugkeerende geldschaarschte in
` het begin van den herfst. ­_
tjl Een gevolg hiervan is, dat wanneer des winters de land- ·
ll bouw geen geld behoeft, alles naar de handels- en in- `
’ dustriecentra stroomt. Dan is er overvloed van geld, welke 3.
leidt tot speculatie. E
Het banksysteem van de Vereenigde Staten staat in den weg ·
aan een oplossing. De beste zou natuurlijk zijn als men j .
in de Unie kwam tot het oprichten van één centrale bank.
Dit denkbeeld schijnt echter weinig kans te hebben om ver-
wezenlijkt te worden. Er zijn evenwel nog wel andere if [
middelen. Zooals wellicht bekend is, zijn in Amerika een aantal j _
T ,§ banken, welke wettelijk het recht hebben en kunnen krijgen
om banknoten uit te geven. Men wil nu aan al deze banken
F [ de rechten geven, welke de Duitsche rijksbank heeft. ‘ E
Men kan zich de werking van dit geschetste systeem i
aldus voorstellen. Is er vraag naar geld, dan zal de uit-
;j gifte van banknoten grooter worden. Aan den anderen kant `
F zullen ze worden ingetrokken, wanneer er geen vraag is. Een
1 zoodanige regeling heeft kans van slagen, en zou onge-
g twijfeld zeer gunstig kunnen werken. Immers de totale
Ii hoeveelheid betaalmiddel zou als ’t ware automatisch met
de vraag stijgen en met het aanbod dalen. .
[ Een proeftijd eerst zou kunnen leeren of langs dezen weg
geen manipulaties met de geldmarkt zouden plaats hebben.
Welken weg ter verbetering men ook zal gaan inslaan, het .
mag wel als zeker worden aangenomen, dat de crisis der geld- {
marktin de laatste maanden niet zal voorbij gaan, zonderdat ver-
standige en practische mannen zich haarlessen ten nutte maken,
is .‘_
jj lt
‘" --· , - `