HomeBeurzenwee!!Pagina 65

JPEG (Deze pagina), 637.22 KB

TIFF (Deze pagina), 5.64 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

ä
63
F; practijk het beste. Nlen zal nu zeggen dat het disconto in
jl. Berlijn even vaak wijzigt als in Londen, dus dat Parijs met
j_ zijn stelselmatige 31/, pCt. er beter aan toe is. Het feit is lj
juist, maar men kan geen ongelljksoortige grootheden met
L elkaar vergelijken. Dat in Frankrijk de discontovoet stabiel is, l
k komt uit verschillende oorzaken voort. In de eerste plaats
H kan de Fransche Bank haar goudvoorraad vasthouden door E
H disconteeringen te weigeren, wanneer de directie meent
dat de opbrengst dient voor speculatie­doeleinden. ij
. De tweede oorzaak ligt dieper; men moet haar zoeken j
; in het wezen van het Fransche volk.
1 Zijn handel en industrie gaan langzamer vooruit dan j
1 van andere landen, terwijl een stationaire bevolking het
land als handels- en industriestaat zwakker maakt.
, Ziet daarentegen Duitschland met zijn groote, iorsch Q
L ontwikkelde industrie en zijn reusachtig aanwassende be-
, volking, en het blijkt wel, dat het stelsel van de Rijksbank
proetondervindelijk is gebleken. j
Hieruit blijkt, dat een land als Amerika, dat in ’t groot
het beeld vertoont, dat Duitschland in het klein oplevert, l
ook het beste gebaat zal zijn met een bankstelsel als het l
Durrscne. j
Hoe is thans de toestand in Amerika? Wij zien een be- j
trekkelijk jong land met onmetelijke hulpbronnen, die nog
pas voor een deel aan de industrie ondergeschikt zijn
gemaakt en daarbij gebrek aan kapitaal. Hieruit moet voort-
vloeien, dat de rentevoet veel meer afwijkingen vertoont l
danïin het oude Europa. Y
Toch zou het wel mogelijk zijn naar middelen te zoeken
teneinde de enorme fluctuatlën van den rentevoet te modi- j
üceeren. ï_
In October van het vorige jaar is door een speciale *5
commissie een rapport uitgebracht, waarin op nauwkeurige
wijze de vinger op de wondeplekken is gelegd. »