HomeBeurzenwee!!Pagina 64

JPEG (Deze pagina), 674.04 KB

TIFF (Deze pagina), 5.64 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

lf "
V
jl
­
j jif 62
. ( '
De hoofdoorzaak dient evenwel te worden gezocht in het
banksysteem der Vereenigde Staten, dat geen voldoende
H elasticiteit schenkt aan de circulatie van het betaalmiddel.
In Europa is dat geheel anders. Daar heeft men in hoofd-
ljf zaak drie systemen.
_ Het eerste en oudste is dat van de Bank of England.
_ Door de parlements-acte van 1844 is bepaald, dat de Bank
_,. niet meer banknoten uitgeven mag dan gedekt worden
il door de schuld van den staat aan de instellingin den vorm
ph van consols en de goudreserve welke aanwezig is.
lf Het tweede stelsel is dat van de Duitsche Rijksbank.
` Deze bank mag banknoten uitgeven tot een bedrag gelijk aan
jij haar goudreserve. Gaat zij hierboven, wat geoorloofd is dan
§ moet voor het meerderdere aan het Rijk een rente worden
4- betaald van vijf ten honderd per jaar.
I Het derde systeem is dat van de Banque de France. Deze
mag volgens een afzonderlijke wet thans 5800 millioen ·
‘l,‘ francs aan bankbiljetten uitgeven, waarvan meer dan de
1 helft gedekt is door de goudreserve.
De meeste economische schrijvers verklaren zich in hun
studiën voor het Duitsche stelsel. Zij achten het Engelsche
i'; te streng en het Fransche te slap.
fg De Engelsche bank moet toch maar al te vaak door dis-
; contoverhooging haar goudvoorraad beschermen, wat voor
den handel nadeelige gevolgen heeft. De Banque de France
heeft een al te ongelimiteerde macht, daar het stelsel van
een willekeurig vastgesteld bedrag den weg openlaat voor
‘ willekeurige operaties. Bovendien wordt door het feit, dat in
{ Februari 1906 door de wet het maximum der uitgifte is
r verhoogd van 5000 tot 5800 millioen francs bewezen, dat ook
dit stelsel geen ideaal is, De behoefte aan betaalmiddelen
is niet afhankelijk van voorschriften der wet, maar van het
X beleid der bestuurderen van de Bank.
' x Het stelsel dat in Duitschland bestaat, voldoet in de
l
jj 1
xxl. _