HomeBeurzenwee!!Pagina 63

JPEG (Deze pagina), 645.02 KB

TIFF (Deze pagina), 5.61 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

61
t trie en zullen de prijzen nog wel van vraag en aanbod afhan-
· gen, maar toch binnen kleine grenzen varieeren. De hoog-
· ste prijs zal vastgesteld worden en voor geen enkelen
Z winkelier of grossier zal het voordeelig kunnen zijn, meer te
. bestellen, dan hij noodig heeft met het oog op extra­winst
door het stijgen der prijzen.
Dat is de groote beteekenis van de Steel Corporation
voor Amerika direct en voor de geheele wereld in de toekomst.
Zij zal de geheele wereld in de toekomst leeren, dat zonder
staatssocialisme de industrie zal kunnen luisteren naar
vraag en aanbod en dat zal dan tevens het einde wezen
van de geweldige teisterende handelscrisissen.
0f daarmede tevens de geldcrisissen tot het verleden
zullen behooren is een open vraag. Zeker niet zoolang het
vigeerende bankstelsel in Amerika blijft bestaan. Broeder
§ jonathan groeit en heeft reeds lang gevoeld, dat er iets
niet in orde is daarmede, en de geschiedenis der laatste
weken heeft voldoende bewezen, dat er geen voldoende
elasticiteit in het Amerikaansche stelsel bestaat.
Wat dit beteekent, zullen wij ten slotte pogen kortelijk
uiteen te zetten.
Wie niet geheel onbekend is met beurszaken, zal vaak
hebben opgemerkt, hoe in Wall Street een noteering voor
,,call money", d. w. z. geld, dat elken dag opeischbaar is, V
van 15, 20, 25 pCt. en hooger niet tot de zeldzaamheden
behoort, terwijl onze beurs reeds in geld van 7 pCt. een ·
ondragelijken last ziet en terecht.
Hoe kan zoo iets in Amerika zoo gemakkelijk plaats
hebben, terwijl het in Europa tot de onmogelijkheden be-
hoort?ln de eerste plaats dient opgemerkt, dat een gedeelte-
lijke verklaring gegeven wordt door de mindere of meerdere J
speculatieve bezigheid. In ons land werkt een hooge geld-
koers dikwijls als een waarschuwingssein. De dobbelende
Yankee rijdt door mist-signalen heen. _
4