HomeBeurzenwee!!Pagina 62

JPEG (Deze pagina), 696.15 KB

TIFF (Deze pagina), 5.61 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

rr Y Y Y H Y
if
{I
tl
JS eo
j presidents-zetel zal plaats hebben, welke voor of tegen het
ROOSEVELT-regime met groote verbittering zal worden ge-
i streden. De keuze van den president bepaalt de trust-
politiek der Vereenigde Staten voor vier jaar. Men gevoelt
'fll dus, welke enorme belangen van den uitslag dezer ver- .
kiezing afhangen.
V, Er zijn in deze crisis ook gelukkig bemoedigende ver-
_» schijnselen en het ware niet juist, ook hierop niet het licht
9;, te laten vallen.
i Tot nog toe werd uit Amerika bericht, dat de ijzer- en
staalindustrie wel achteruit gaan, maar dat er geen sprake
is van eenige demoralisatie, zooals b. v. b. in de crisis van
gt 1893-1895. Dat is natuurlijk en dit verschijnsel wijst tevens
j aan, waar een geneesmiddel te vinden is tegen de cri-
·· sissen. Zooals men weet is de grootste producente van staal- ?
j en ijzerartikelen de United States Steel Corporation, met ï
j haar kapitalisatie van 11/, milliard dollar. Naast haar
"j. stond een enkele concurrent van beteekenis, de Tennessee
t ; Coal en Iron Cy. Door een handigen zet heeft Mr. MORGAN
de Tennessee voor zijn Steel Trust opgekocht en thans
behoort althans voor de eerste jaren de concurrentie in de
“,l ijzer- en staalbranche tot het verleden. Reeds voor deze ge-
fixt beurtenis dicteerde de Steel Trust ten deele de prijzen
en zij heeft met niet genoeg te loven kracht de tarieven,
zelfs bij de grootste vraag, op een bepaalde hoogte gehou-
Uj den. Andere kleinere producenten lieten zich premie’s betalen
voor spoedige levering. Zoover wij weten, heeft de Steel Trust
zich hieraan nooit bezondigd. Nu gaat de conjunctuur om-
j laag. De kleine onafhankelijke producenten verkoopen alle
V onder de genoteerde prijzen; de Steel Trust doet het niet. Zij
kan het rustig aanzien, hoe de kleintjes zich ruïneeren en
allengs in haar schoot terechtkomen. Wanneer de crisis
[ nog van langen duur blijkt te zijn, dan zal het einde tevens
beteekenen een geheele consolidatie van de ijzer-enstaal-indus-
l
j ,
ll `