HomeBeurzenwee!!Pagina 60

JPEG (Deze pagina), 676.94 KB

TIFF (Deze pagina), 5.60 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

E I Z Z
«¥

58
L;
men er op, dat de productie verminderd moet worden.
In Amerika ziet men de depressie reeds te voorschijn treden
'ji door de belangrijk verminderde spoorwegontvangsten en
JJ door het slinken der orders bij de groote staa.maat­
schappijen.
' De handelscrisis is in haar begin en het is dwaas en
ti roekeloos dit te ontkennen, zooals sommigen doen. Over de
3 uitbreiding der depressie zou nog te praten vallen, maar
‘ het is onze opinie, dat zooals de stand van zaken zich thans
laat aanzien, de geheele wereld een tijd van slappen handel
lg; en lamgeslagen industrie te gemoet gaat.
pï De tegenstanders van onze opinie, die de schouders op-
ji halen over de handelscrisis, zijn, naar ons inzien niet zoozeer
ll blind voor de depressie-verschijnselen als wel verblind door
F andere verschijnselen, waardoor zich de crisis van thans V
{ kenmerkt. Zij zeggen, dat de depressie in handel en in- I
·’{ dustrie zuiver en alleen een gevolg is van de geldcrisis, i
l welke wij op het oogenblik doormaken en in hun lijn ligt `
het dan ook, President ROOSEVELT de schuld te geven
jj van alles wat gebeurd. Zij redeneeren aldus. Mr. R00sEvELT
heeft door zijn campagne tegen de spoorwegenen de trusts
EA, het groote publiek wantrouwen ingeboezemd. Zoo is het
geschied, dat de spoorwegmaatschappijen en de industrie
E welke voor hunne uitbreiding geld behoefden, dit niet van
It de groote massa konden krijgen.
Geliëerd als deze maatschappijen zijn met Wall Street
hebben zij zich om geld gewend tot bankiers en door hun
j bemiddeling zijn zij er in geslaagd, bij de trustmaatschap-
y pijen geld op te nemen. Het geval l-IEINZE heeft den boel .
aan het rollen gebracht en toen is, nog maar zeer opper-
vlakkig, de politiek van sommige trustmaatschappijen _
[ gebleken. ;
Wij willen toegeven, gelijk wij reeds vroeger deden, dat .
lr president ROOSEVELT mede heeft geholpen om de bestaan- i
&`tl·­l. i