HomeBeurzenwee!!Pagina 59

JPEG (Deze pagina), 670.71 KB

TIFF (Deze pagina), 5.59 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

57
" centra van de grootste beteekenis, doet gevoelen. Vandaar
“ is het mogelijk, dat het westen bloeien kan, ­ wel iets
‘» minder dan een jaar geleden, zegt men daar -terwijl deze
8 bloei tevens voor het oosten des lands onvoldoende kan
zijn om de forsch uitgebreide industrie aan voldoende werk
L te helpen.
S Nu gaat het tegengesteld. De winkelier, de grossier hoort
1 en leest en vooral hij bemerkt minder vraag voor zijn artikelen.
F Zooals wij schetsten zit hij vol met waren. Die maar eerst
! eens verkoopen, denkt hij, dan zullen wij verder zien. Hoe
' meer de man de conjunctuur in zijn eigen omgeving ziet
' achteruitgaan, des te huiveriger wordt hij om zijn voorraad
' aan te vullen. Neemt hij bij een bloei-periode gemakkelijk
'1 de risico op zich, die voortspruit uit het meer koopen dan
I ` de dagelijksche behoefte is, in tijden van depressie voert ·
I hij de politiek in van alleen te koopen naar behoefte.
Q Waar over het geheele land zóó wordt geredeneerd, daar ‘
” is het duidelijk dat de samenstroomende beekjes langza- j
merhand een reusachtigen stroom vormen, en langs ver-
schillende wegen gaan de fabrikanten het bemerken, dat
er minder verbruik is. Er worden hoogovens gedoofd, en
werklieden eerst bij tientallen, dan bij duizendtallen ont-
slagen. Handel en industrie maken een depressie door. j
Eerst is er te veel geproduceerd voor de dadelijke con- v
sumptie, thans moet de consumptie eerst de voorraden Q
verbruiken en dat gaat te langzamer, naarmate de productie ,
eerst overdreven was. Er moet dus na de overproductie `
een tijd komen van niet­productie of van zeer veel ver-
minderde productie. j
Dat zien wij thans in Amerika en als gevolg daarvan §
door de geheele wereld plaats hebben. Nadat eerst tal ‘
van artikelen op ongekende wijze in prijs zijn gestegen -­­
wij noemen slechts koper ­ is er thans een terugslag ge- j
komen. Door de geheele wereld doet men ,,piano" en rekent *
j l
I