HomeBeurzenwee!!Pagina 58

JPEG (Deze pagina), 675.88 KB

TIFF (Deze pagina), 5.59 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

gjj
.t
nj
jg K 56
j maanden, redeneert hij verder, is de vraag volgens de men-
schen, die het weten kunnen, grooter en zijn de prijzen
j hooger. Als ik dus thans mijn toekomstbehoetten insla,
dan heb ik zekerheid dat ik later niet ,,neen!" behoef te
‘ verkoopen en bovendien zal ik dan meer verdienen.
Zoo redeneert de kleinhandelaar en zet zijn winkel uit,
, zoo redeneert de grossier en hij huurt er een opslagplaats
ti; bij. Zoo redeneert de fabrikant en hij bestelt tweemaal
i zooveel half-afgewerkte grondstoffen. Zoo eindelijk redeneert
jv de trust, die het monopolie der grondstoffen heeft en zij
'A laat groote uitbreidingswerken uitvoeren, zij laat haar schoor-
Qè steenen dag en nacht rooken. De vraag gaat van den con-
sument uit en doet zich het laatst gevoelen bij den groot-
producent. lg
r gj De gang van zaken is zeer natuurlijk. De producent zet “
j niet alleen zijn machines hard aan het werk, maar ook zijn I
j arbeiders. Deze, die de goede conjunctuur bemerken, gaan Q
hooge loonen vragen; zij krijgen ze, want de industrie t
A j kan in drukke tijden geen staking risqueeren.
De arbeider, de kleine man heeft den zak vol geld en
jj hij koopt meer en duurder. Er is derhalve een gestadige
wisselwerking.
jj, Dat Amerika het meest typeerende beeld van dezen gang
van zaken vertoont is niet onverklaarbaar. De Vereenigde
f Staten zijn, in verhouding tot Europa, een baby, met een
iï groote groeikracht. In het verre Westen, waar eens Aimard’s
helden door de prairieën trokken, beginnen landbouw en
industrie zich te ontwikkelen, zoodat van dezen kant, wanneer
de oogst groote winsten heeft opgeleverd, steeds vraag komt
naar artikelen. Maar ook in de ontwikkeling van het oosten
A neemt men nog eene snelle stijging waar. Het gaat er
j Amerikaansch toe, dat wil zeggen snel, ook wel te snel.
lj Daarop volgt altijd een reactie, welke zich door het geheele
land, maar het meest in de oostelijke staten, de industrie-
' t