HomeBeurzenwee!!Pagina 55

JPEG (Deze pagina), 659.20 KB

TIFF (Deze pagina), 5.59 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

53
ka werd aangenomen, maar zoo sterk bleef de vraag naar
goud voor Amerikaansche rekening, dat weldra ook deze
il- toch zeker niet zwakke hulp geheel en al onvoldoende
ï€r bleek.
El, Donderdag 7 November verhoogde de Bank of England
H- J haar disconto andermaal en thans tot 7 pct., een rate, die
/ sedert 1873 niet is gezien. Tegelijk kwam het disconto der
TE . Banque de France van 31/, pct. op 4pct. en denzelfden dag
I- ging de Duitsche Rijksbank er toe over, de disconto­schroef
IG van 61/2 tot 71/2 pct. op te draaien, d.w.z. tot een percentage, j
ï·_ dat de Rijksbank sedert haar oprichting in 1876 nog nimmer r
if heeft toegepast.
ff r En nog altijd ging Amerika voort, met goud van Europa
ë te vragen. De bankstaat van 9 November met haar surplus- 5
S deficit van ruim 50.000.000 dollar maakt duidelijk waarom. In- I
lf tusschen schijnt het, dat de laatste disconto-verhooging Jj
8 g in Londen heeft doel getroffen. · ~
t ` Deze opdrijving der rate toch wil niets anders zeggen, ’ 1
f 1 dan dat de Bank of England van plan is, onder alle om-
] 1 standigheden haar goudvoorraad te beschermen en dat zij
F er niet tegen zal opzien de schroef nog verder aan te draaien. `
ë Of men in New-York de wenk ter harte zal nemen? Dat _
is de vraag van het oogenblik, waarop geen antwoord te
Y j geven is, omdat de handelingen van New-York voor een 1
* groot deel zullen afhangen van de behoeften daar. Blijft het
binnenland goud onttrekken voor de oogstbeweging en is de "
regeering niet bereid door eenig lapmiddel te helpen, dan l
is het te voorzien, dat New­York wel verder bij Europa zal g
I moeten aankloppen. 1
En Europa? Reeds thans zijn de disconto-rates tot een
percentage geklommen als in een menschenleeftijd niet werd
gezien, doch wil men zich in dit werelddeel niet bloot ,
, stellen aan feiten als die, welke in New­York zijn voor-
gevallen, dan zal men, als de nieuwe wereld goud blijft l
l