HomeBeurzenwee!!Pagina 54

JPEG (Deze pagina), 662.97 KB

TIFF (Deze pagina), 5.59 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

ll u
ll
jc 52
tl minderden drang bleef de vraag naar goud, want Amerika
j lette nog steeds niet op het goudpunt.
’ De Londensche markt was spoedig van haar roes uit-
' geslapen, want toen Vrijdag en Zaterdag het particulier
disconto tegen de 6 pCt. bleef, toen bevroedde men wel,
dat de officieele rate niet op 51/, pCt. zou kunnen blijven. 1
En zoo was het. j
’; Zaterdag den 2d€¤ November wachtte men zoowel te .
Amsterdam als te Londen in groote spanning op den wel-
j bekenden weekstaat der New-Yorksche banken. Het gewone
” telegram deed zich wachten. Eindelijk, een uur na den ge-
j wonen tijd, kwamen de cijfers binnen en er bleek dat er
geen sprake was van een surplus-reserve. Integendeel er l
was een deficit van ruim 38.000.000 dollar. Wel redeneerde
‘j men, dat er nog weinig of geen goud in New-York was
ly gearriveerd, maar tevens vernam men, dat de bankstaat
feitelijk nog ongunstiger moest zijn, omdat de gemiddelde g
cijfers, welke voor den staatworden genomen, feitelijk het
g Zaterdagsche beeld onjuist doen schijnen. Dit is altijd het
geval en natuurlijk het meest in tijden als deze. Daarbij I
j- verluidde, dat het onttrekken van goud uit New-York naar
lj de verschillende staten krachtig aanhield, als gevolg van de j
oogstbeweging.
jjjë Deze overweging leidde er den gouverneur van de Engelsche j
j A Bank toe zijn mede-directors op Zondagavond bij elkaar te
roepen, en toen werd, omdat men vreesde voor nog meer-
jj dere goudonttrekkingen, als gevolg van den slechten bank-
ll staat, besloten om Maandag het disconto te verhoogen.
Zoo geschiedde en den 4en November werd de officieele X
tl rate gebracht op 6 pCt. ~
ï Toen scheen het een oogenblik, of een machtige in het
rijk der finantiën afdoende hulp zou bieden. Onder zekere
voorwaarden was nl. de Banque de France bereid haar
' vrienden met 3.000.000 p. st. aan goud bij te staan. Het aanbod ,
»