HomeBeurzenwee!!Pagina 53

JPEG (Deze pagina), 683.82 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

51
g Een geluk voor Amerika en voor de geheele wereld is
[kt ‘ het geweest, dat vooral de Bank of England voor dezen
93' l tijd van het jaar bijzonder sterk was.
es' j Aan de vraag naar goud voor Amerikaansche rekening
lr; J werd geredelijk voldaan. Men was gaarne bereid den zwakken
_l€ i broeder in zijn nood bij te staan en zoo werd bewerkt dat
in millioenen goud aan dekelders der Bank of England voor
èj New­‘{orksche rekening werden onttrokken.
ld Daarbij deed zich het verschijnsel voor, dat, hoewel de
wisselkoers zich feitelijk tegen gouduitvoer naar Amerika ver-
t_ · zette, toch goud besproken werd. Wisselkoersen en goud-
kn { punt bestonden in de eerste dagen niet en ook thans heeft
je j het allen schijn, alsof Amerika zich daaraan nog maar wei-
j nig stoort. Aanvankelijk ging alles goed, doch alras bleek P
H het aan de directors der Bank of England, dat de Yankee’s niet r
gemakkelijk te verzadigen waren. Het eenige middel dat l
jt A; tegen het uitstroomen van goud helpen kan is het verhoo­ A
á J gen van het disconto en zoo geschiedde het.
1 t Donderdag 31 October waren de directors van de Bank
* bij elkander en met spanning verwachtte men wat besloten A
zou worden. Wedzieke menschen gingen pari’s aan. Pes-
f simisten hielden het op 6 pct. of 61/, pct.; zij die meer .
` hoopvol waren meenden, dat eene verhooging tot 51/2 pct. ,
' al welletjes was. De optimisten kregen gelijk. De rate werd F
gesteld op 51/2 pct. Het besluit waste verdedigen, maar ook z
aanvechtbaar. *
. De beurs ontving het bericht met een hoera, en op het-
zelfde oogenblik scheen alle leed vergeten. Het nieuws
verspreidde zich met bliksemsnelheid en in plaats van het
gewone verschijnsel, een scherpe daling na een disconto­
; verhooging, volgde er thans een wilde hausse op.
In Amerika haalde men verlicht adem. Als Europa zoo
reageerde op een discontoverhooging, dan kunnen wij het =
nog wel meer goud aftappen, heette het, en met onver-
l