HomeBeurzenwee!!Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 528.46 KB

TIFF (Deze pagina), 5.34 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

Crisisscn en Panieken. l
Waar het ’t doel is .dezer brochure, aan den belang-
stellenden lezer een overzicht te geven van de huidige
crisis, welke handel en industrie in den ruimsten zin treft q
en gedeeltelijk tot lamheid slaat, daar achten wij het juist, l
een kort historisch overzicht te laten voorafgaan, niet be-
handelende de tegenwoordige gebeurtenissen, -­ waarop nader j
en uitgebreid zal worden teruggekomen - maar gevende,
in de eerste plaats, een verklaring van de woorden crisis . 1
en paniek en hun beteekenis voor de cultuurgeschiedenis
van de wereld.
Men is vaak geneigd, geen juist onderscheid te maken j
tusschen de begrippen crisis en paniek en toch is zulks [
zeker niet overbodig, gelijk bijvoorbeeld blijken kan uit den á
term: Roosevelt­paniek, welken wij meermalen in deze j
dagen zagen toegepast. Bij wat thans om ons heen geschiedt 5
is er geen sprake van een paniek, doch wel hebben wij 1
te doen met een crisis, en dat met een zeer ernstige. M
Het woord paniek is een verkorting van ,,panische schrik" al
... en daarmede is ook de beteekenis vrijwel verklaard. De
toestand van paniek treedt in, wanneer men ten eenenmale
zijn hoofd kwijt is, in welke omstandigheid dan_ ook. Men
is geneigd, het woord paniek nagenoeg uitsluitend toe te
passen op de beurstoestanden, wanneer door zeker onver­ ‘
wacht nieuws, voor het aanbod van fondsen geen koopers
bestaan. Die aanleidende oorzaak kan van verschillenden
t