HomeBeurzenwee!!Pagina 49

JPEG (Deze pagina), 658.83 KB

TIFF (Deze pagina), 5.48 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

pj M W Y W ` S V V " " ' `"’ ’‘'’'’'‘` "‘""" ’·’’’‘· ’"' ’·"‘···~ ~·~­ mt z ·:·­­­¤­­·.·...-..:....;.,_,,,,,-a. E
l
l
aat gl 47
E; Y Deze hulp werd dankbaar aanvaard, maar toen bleek, I
en dat de markt niet alleen geld noodig had, maar ook een
j leider, die het schip door de hooggezwollen wateren gaande
am zou weten af te houden van de zandbanken.
{dt En die man was JOHN PIERPONT MORGAN, de groote
{Et E organisator van de Steel Trust. Waarom was mr. MORGAN
ate die man? Wie maar iets in Wall Street thuis is, weet ook,
de iv dat er onder de groote goden geen enkele is, die
we- j zoo den naam heeft van een eerlijk man als mr. MORGAN.
sis, E. H. HARR11viAN en de ROCKEFELLERS vertrouwt men niet, x
lj doch MORGAN is ,,all right". Wat hij zegt is voor Wall l
en Street een evangelie.
wt j Eenig jaren geleden was NKORGAN heel wat machtiger dan jl
t€_ j vóór de crisis. Het is nooit geheel duidelijk geworden, wat •
en gl hem ten deele van zijn voetstuk heeft afgetrokken, doch j
list j wij gelooven niet te falen, als wij de oorzaak zoeken in het
. zgn. ,,denkend" hoofd van de Standard Oil belangen, in J
His. ï H.H. ROGERS. Het is trouwens van weinig aanbelang, wat E
en of wie het geweest is, die de macht van MORGAN heeft l
en i geknot, het teekent, dat toen Wall Street in nood was, "
an allen om MORGAN riepen, als den eenige, die de situatie 5
mi j zou kunnen redden.
en i En werkelijk MORGAN kwam naar ,,down town" en nam
in 5 als een geboren imperator de teugels in handen. Van stonde T
ud Q .aan gevoelde men, dat er thans een machtig brein in het
al_ . centrum van het spinneweb zat, dat in het hoofd van dit
; genie de draden samenliepen. Oude veten werden voor l
jet het oogenblik vergeten en de meest verbitterde tegenstanders
,€_ van MORGAN schikten zich gewillig onder zijn commando.
;t_ J Met een reuzen-havana in den breeden mond onder de l
OO, 1 diepe, verziende oogen zat MoRGAN in zijn kantoor en liet
ï hij den stoet zijner onderdanen langs zich gaan. Tientallen
kwesties werden aan zijn oordeel onderworpen en met groot "
talent Qvond hij in elken doolhof een weg.
l l
ti 1