HomeBeurzenwee!!Pagina 45

JPEG (Deze pagina), 680.68 KB

TIFF (Deze pagina), 5.44 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

jj ""'" '" ‘ ” '`‘‘ r r v er te e~ «­­e­<m...-. a-v.--.Wa_r.,,.w._, A____
i
43
controle ontsnappen en verrassingen bereiden, die eensklaps
,, , l tot rijkdom of bittere armoede voeren. Vandaar dan ook,
uws dat de ons omringende landen zoo veel minder geleden
Oog` hebben dan wij; groote faillissementen kwamen er niet voor,
äglï behalve enkele in Duitschland, die meer het gevolg waren
’ l van de positie der metaalmarkt en der binnenlandsche
lam? j nijverheid dan van de Amerikaansche toestanden.
kïïà Zij, die ons betoog hebben gevolgd zullen wel inzien,
dat deze landen op den duur niet door de crisis verschoond
men zullen worden. immers de crisis in Amerika is geen locale-
ndçr De nijverheid in ons land, nog meer die in België en
et ls Duitschland hebben gezondigd, door haar uitbreidingswerken l
lil; te baseeren op de hoch-conjunctuur. Deze behoort thans j
_N 61; j tot het verleden. Naar allen schijn gaat het bergafwaarts
' j en waar de nijverheid oi een prins of een pauper is, daar *
Sch? j staat het te bezien dat de prinselijke periode thans voor r
gïlïli pauperisme zal plaats maken.
door Hoe ons land zich daarbij houden zal, behoeft voor
.. j een opmerkzamen waarnemer geen vraag te zijn. Het
we- aantal lieden, die automobiel ot equipage afschaffen, neemt `
hand over hand toe, en wat door de rijken zichtbaar wordt l
Vêt- J . . _ . _ ,, . _.
[ de bezuinigd, zal door de ,,kle1ne luyden meer in stilte wor-
T bf E den geleden. I
fderà De tijd van grooten bloei is voorbij. Na de bijbelsche l
‘€Cu¤ ,,zeven vette jaren" komen thans de ,,zeven xnagere". Wij
die kunnen slechts hopen, dat de termijn van ,,zeven" alleen
ïlijkê spreekwoordelijke beteekenis zal behouden en dat de ellende
dere veel sneller zal plaats maken voor betere tijden.
Mk Er is over de geheele wereld gezondigd en de zonde
mini g moet worden geboet. Het is niemand gegeven te zeggen,
° de hoe lang de boete-periode zal moeten duren. Veel zal
Ede daarbij afhangen van den zegen, dien de grond geeft aan
`arde den arbeid van den landbouwer. Komen er rijke oogsten,
dem laat de grond zich goud ontwoekeren, dan zal het verleden
elke X
A l