HomeBeurzenwee!!Pagina 44

JPEG (Deze pagina), 682.90 KB

TIFF (Deze pagina), 5.44 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

fl, rtv
l

t 42
t
Pliester & Co., Meierijsche Bank te Eindhoven, Meijer’s
__ Bank te ’s Hertogenbosch, Otto de Kat & Zoon en Hoog-
· straten 6: Hoffen, beide te Dordrecht, Commanditaire Bank- lj
vereeniging Boonen & Duymaer van Twist te Arnhem,
Chr. Oortman & Zoon te Utrecht enz. alle huizen van naam
die, door den stroom meegesleept, genoodzaakt waren sur- i
céance van betaling aan te vragen ofte failleeren. Onbekend l
is het aantal van hen, die door hun val werden meegesleepten
al hun have en goed verloren, door leeftijd of anderzins zonder
hoop ooit weer tot welstand te zullen geraken, en het is
j niet alleen wat men noemt de burgerstand, die, als finan-
‘ tieel zwakker, het meest door de ramp getroffen werd; j
neen, waar men ziet, dat mannen als j. H. vAN EEGHEN en
H. ]. RAHUSEN ieder met ongeveer een millioen Hollandsche
Gulclens bij de déconfiture van de lndustrieele Maatschappij
, ,,Trompenburg" betrokken zijn, kan men zich een denk- j
beeld vormen, hoe alle rangen en standen getroffen zijn door
een crisis, welke, zooals wij hiervoren schetsten,onvermijde­ t
j lijk komen moest. De les is hard en duur. l
l Opmerkelijk is het, dat van alle landen buiten de Ver-
j eenigde Staten het onze betrekkelijk het meest van de
' · crisis te lijden heeft. Over het algemeen gevoelt men er bij
j ons weinig voor, deel te nemen iin vaderlandsche onder-
{ nemingen, die in den regel geen prikkel zijn voor de specu-
, latie. En speculeeren wil men, liefst in Amerikaantjes, die
i procenten op- en neergaan, emoties opwekken, geestelijke
bezigheid verschaffen in tegenstelling met zoo vele andere ?
i j waarden, die een rustig bezit kunnen vormen. Frankrijk, ç
l ` j Engeland en Duitschland leveren het beeld van het tegen-
‘ overgestelde; gezwegen van de beroepshandelaren, de
I I professionals, doet het eigenlijk gezegde volk niet mede
‘ aan speculaties en geeft er de voorkeur aan zijn opgespaarde
` penningen te beleggen in staatsrente en locale of andere 2
, ondernemingen, die niet, gelijk de Amerikaansche, aan elke
,...