HomeBeurzenwee!!Pagina 43

JPEG (Deze pagina), 641.57 KB

TIFF (Deze pagina), 5.41 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

te

41
E2 huicligen dag door. En met welk gevolg? Dat men niet
ten alleen het eigen geld, het eigen vermogen verloor, maar
:00 1 ook dat van anderen te loor deed gaan, die men in den A
es ï val meesleepte.
Bri Q W. is commissionair in effecten en verheugt zich in een
r€_ uitgebreide clienteele, met de meeste waarvan hij sedert
en jaren in vriendschappelijke relatie staat. Bij een gewonen
dé gang van zaken is hij voor de prolongatieposten met 10 pct.
ms 5 dekking volkomen safe; doch in buitengewone tijden als
mu ï die, welke nu doorgemaakt worden, is de kans groot, dat
id hij in het bijzonder voor laaggeprijsde fondsensoorten, her-
' ’ g haaldelijk om dekking moet aankloppen. Immers 10 pct.
[H6 3 : f 300 dekking op een Union Pacific à 120 pct. betee-
est l kent 12 pct. verlies, vóór de dekking geheel weg is; dezelfde
je- { dekking van 10 pct. : f62.50 op een Steel à 25 pct. be- l
° , teekent niet meer dan 21/2 pct. verlies en de geheele dekking j
Em i is verloren, wat tegenwoordig iederen dag voorkomt. Reeds j
En j lang te voren heeft W. om dekking aangeklopt - want j
' j deze behoort intact te blijven - en daaraan is het ge-
ff E wenschte gevolg gegeven, totdat de client niet meer bij
dd machte of onwillig is om te suppleeren en W. tot executie
il? overgaat en dan het gelag heeft te betalen. Als W. vele
Em; van die insolvabele cliënten heeft en hun aantal is in deze
1 dagen legio en zelf niet zeer vermegend is, dan duurt het Q
in niet lang of hij wordt zelf geëxecuteerd en is op het zelfde
_€ oogenblik geëclipseerd.
hg i Mislukte speculaties voor eigen rekening of voor die van
la` ` anderen (malversaties laten we hier buiten bespreking) zijn,
aar in verband met de crisis in Amerika, als de oorzaken te j
nm j beschouwen van de beroeringen, die onze beurs troffen. Y
EF` i Met voorbijgaan van hen, die in gebreke bleven doch
m faillissement of surcéance wisten te vermijden denken we hier i
gr" i in de eerste plaats aan huizen als: Scholl Engberts & l
en Scholten te Stad-Almelo, Arnhemsche Bankvereeniging j
J