HomeBeurzenwee!!Pagina 42

JPEG (Deze pagina), 645.85 KB

TIFF (Deze pagina), 5.41 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

il, JN
I 40
hadden gesteld met het gewone loon van een arbeider, §
genoten dat loon verveelvoudigd en wat vroeger weelde
.. heette werd thans gerekend tot de dagelijksche behoeften
te behooren. Geldbezit prikkelt de zucht naar meer; zoo .
ook hier. De nieuwe aristocratie nam deel in en aan alles, T
wat kans bood op nieuw en nog grooter gewin. De ouder-
wetsche staatsloterij kon de speelzucht niet langer bevre-
digen; er kwam gebrek aan loten en gedeelten van loten.
Er werden tal van nieuwe loterijen georganiseerd met de l
nieuwe gelclmannen als vaste deelnemers; bucket-shops p
met hunne verraderlijke aantrekkelijkheid verwierven bur- j
V gerrecht, als waren zij niet uit den vreemde overgewaaid, j
als behoorden zij hier en niet in Amerika thuis. _ ë
En de plaats, waar alle hartstocht, alle winzucht, alle l
dobbelspel zich concentreerde, was de beurs; daar moest 1
gewaagd, daar moest gewonnen worden, en er werd ge- ?
· wonnen, want met het verlies werd geen rekening gehouden, t
dat kwam van zelve terecht. 1
Niet altijd. Er waren er, die eens en meermalen, anderen
j _ die altijd pech hadden en dan moest de inzet vergroot of .
’ verdubbeld worden, altijd iets meer dan in evenredigheid ,
A, E de grootte van het verlies bedroeg, want de kans op winst t
1 moest toenemen en als nu daarvoor de beschikbare mid-
[ ä delen niet voldoende waren, dan kwam de redding in den
F vorm van een prolongatiepost: men kocht voor fl0.000 en
betaalde f1000. Dat ging zeer goed, zoolang er winst te
t behalen viel; maar de beurs is een nukkige juffer, grillig ·
als de liefste schoone en die haar het meest de cour ma-
, ken, worden het slechtst beloond. Zoo was het in hetnajaar j
= van 1906, dat zij het besluit scheen genomen te hebben
om niet langer dan bij hooge uitzondering gunsten te ver- j
leenen en van dat oogenblik af kwamen onze mannen in
_ de benauwdheid. Er was weinig te verdienen, veel te ver-
liezen en dat ging zoo het geheele jaar 1907, tot op den ;
[ l
x` lr M Wigfpwr Y YWWWY J