HomeBeurzenwee!!Pagina 41

JPEG (Deze pagina), 671.62 KB

TIFF (Deze pagina), 5.40 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

39
n, te verleiden de zoo mooi rendeerende shares te koopen, is
3- Londen doof gebleven voor de lokstem. Integendeel heeft
in het voor en na steeds aan New­York verkocht. Het deed
re zulks op advies der groote bankiers, die een tijdlang be-
reidwillig, maar langzamerhand al meer en meer schoor-
:e voetend de finantieele wissels van New-York, waaraan
»o geen reëele handelsaffaires ten grondslag lagen, disconteerden.
rt Dit finantieele papier bewees aan hen, die achter de scher-
ia men keken, dat Amerika te worstelen had met geldgebrek.
Bleef men Amerika de middelen verschaffen dan zou de dolle
e hoch-conjunctuur-periode aanhouden. Liever dan hierop
n in te gaan, weigerde men de finantieele wissels en liet men
e Amerika zijn eigen boontjes doppen.
n Het gevolg hiervan is geweest, dat, toen de crisis in
d Amerika aan den gang was, Londen verhoudingsgewijs
tr T weinig belang had bij de Amerikaansche markt, en dat de
x- f daar loopende posities in Yankee’s voornamelijk liepen
;, voor rekening van Duitschland en ons land. {
ir Ons land had behalve te Londen ook veel belang bij l
- ‘ Yankeewaarden aan de Amsterdamsche beurs, weshalve de _ I
i. ; gevolgen der crisis zich in ons land veel sterker deden gevoelen,
n en wel dermate, dat geen ander land buiten Amerika ons j
daarin overtroffen heeft. Het heeft zijn nut de oorzaak
t daarvan op te sporen. ‘
- f De jaren 1904/’O5 en gedeeltelijk ’06 waren jaren van j
t r voorspoed op nagenoeg elk gebied. Handel en nijverheid j
1 bloeiden, er kwam veel geld in het land, er werd veel geld l
r verdiend, want veelal bewogen zich de prijzen der stapel- j
­ j artikelen in rijzende richting en het scheen alsof welvaart H
t en voorspoed oneindig waren. Rotterdam ontwikkelde
­ zich tot een der eerste havenplaatsen van Europa en voor
f de hoofdstad scheen de diamantnijverheid het uitgangspunt
­ L te zijn voor een nieuwen en snel opkornenden adel, die
c 3 van het geld. Handwerkslieden, die jarenlang zich tevreden
ii