HomeBeurzenwee!!Pagina 36

JPEG (Deze pagina), 665.84 KB

TIFF (Deze pagina), 5.42 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

ll ill
34
bedwingen en in een oogenblik tijds was de hall gevuld.
De loketten gingen open, en New­York zag zijn eersten run
van beteekenis. Allen, die kwamen, hadden bij de Knicker-
· bocker Trust Company gelden staan en eischten zulks Q
‘ terug. De maatschappij had zich blijkbaar daarop voorbereid,
want zij was in staat $8.000.000 in cash uit te betalen.
De hoop bestond, dat het bij dezen aanval blijven zou
en vooral de beurs was van deze meening. De drastische
maatregelen van het Clearing House zouden, naar men meende,
het vertrouwen herstellen. Doch toen de beurs vernam, wat tl
bij de Knickerbocker plaats greep en dat het te vreezen
stond dat ook andere instellingen gevaar liepen, was de
j opening 5 tot 6 pCt. lager dan het slot van den vorigen Y
dag. Merkwaardig was het dat slechts één kleine firma A
failleerde.
Groote ontroering werd verwekt, door een speech van Q
president RoosEvELT, die was gehouden te Nashville.
‘ Hij verklaarde daar, te twijfelen, of zijn politiek eenigen in-
vloed had gehad op het ontstaan der crisis, maar als dat
zoo was, dan zou het niet in staat zijn, om ook maar voor
j een gering deel verandering te brengen in zijn gedragslijn
* gedurende de zestien maanden van zijn bewind, waarin hij vast
; , besloten was, zijne politiek zonder eenige afwijking te blij-
’ j ven vervolgen.
l ä Op het bericht van een der ochtendbladen, dat erin den 5
K ‘ nacht van 22 op 23 October een conferentie had plaats
, gehad in zake de Trust Company of America ~ evenals
I de Knickerbocker Trust een van de grootste instellingen T
I ven New­York - begon Woensdag een run op deze I
X Company, die dien dag en de twee daarop volgende i
dagen aanhield, doch ten slotte met medewerking van `
i mr. j. P. MORGAN bezworen werd.
Op denzelfden Woensdag kwam er belangrijk nieuws uit
de provincie. Men had daar met belangstelling den gang van
t
l
.l`_` >­d A M J;