HomeBeurzenwee!!Pagina 33

JPEG (Deze pagina), 684.79 KB

TIFF (Deze pagina), 5.42 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

l
31
de contramineurs te dwingen te dekken tot een prijs, dien
g zij zouden dicteeren. Het plannetje was zeker schitterend
mders bedacht en ongetwijfeld zouden Hianvze en de zijnen
reusachtige winsten hebben gemaakt en boven water zijn
de wl gebleven, wanneer niet onder de verbondenen oneerlijke ‘
g€1d» dieven hadden gescholen; zij beloofden vast, trouw te j
maat' blijven aan de afspraak, om van hun stukken geen afstand
H wat te doen, doch zij zagen er geen bezwaar in, de aandeelen
maat` aan de baisse-speculanten te leenen voor levering, zoodat
fr Wet langzaam maar zeker HEINZE den geheelen lastnagenoeg alleen Q
Bgêm ij te dragen kreeg. De last werd te zwaar en de man bezweek. I
L Y En niet alleen hij. Toen eenmaal de beursfirma HE1NzE {
pl€k> AQ onder gejouw van allen van de STOCK EXOHANOE verdwenen ­
was, begon men te mompelen over de trustmaatschapdijen
ejctors jj welke door HEINZE en zijne vrienden werden gecontro-
ij met { leerd. Dit was in hoofdzaak de NlERCANT1LE BANK, waarvan
t in- · F. AUGUSTUS HE1NzE de president was.
gings- l Alhoewel deze nominaal niets te maken had met de
rzijds j firma OTTO HETNZE & Co., vernam men zonder verbazing,
en de T dat de oudere HE11~1zE door de décontiture van de firma j
bruik . HEINZE & Co. uit het zadel was gelicht. Hij zond eene T
hzelf j circulaire de wereld in van den volgenden inhoud: - Nlet
or te het oog op de moeilijkheden, waarin de firma van mijn 1
:hap- broer zich bevindt schijnt het mij verstandig al mijn tijd f
__ t beschikbaar te stellen, om hem te helpen, daaruitte geraken.
h1jn­ jl Te dien einde heb ik mij verstaan met mijn mede­directors
> het en heb ik besloten, mijn post als president van de Q
»k bij r Mercantile Bank neer te leggen.
Deze De zaak was nu publiek en met een groote mate van
zoers jj snelheid werden de boeken der bank nagezien vanwege
iden { het New­York Clearing­House. Hieromtrent werd met ä
eelen l bekwamen spoed gerapporteerd. Het rapport luidde gunstig, i
Hdëfj en nadat het comité van het Clearing­House beraden had, Pj
zij { werd besloten, de Mercantile Bank te helpen, onder conditie j ‘j
aan- . . ‘
HBH, 1
I