HomeBeurzenwee!!Pagina 32

JPEG (Deze pagina), 675.25 KB

TIFF (Deze pagina), 5.42 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

l
l
W l
30 j
en voor de belangen van aandeelhouders en obligatiehouders
optreden.
ln Amerika vervullen de trustmaatschappijen meer de rol jj
van een vertrouwd notaris. De menschen brengen er geld,
ontvangen daarvoor een bepaalde rente en de trustmaat-
schappij kan met het haar toevertrouwde vrijwel doen wat
zij wil. Zij kan zulks te gemakkelijker, wijl de trustmaat-
schappijen tot op het oogenblik buiten de controle der wet
staan, in tegenstelling met de nationale banken, die integen- ,
deel van regeeringswege scherp worden gecontroleerd. l
Een trustmaatschappij is uit haar aard geen rotte plek, W
· wanneer haar beheerders eerlijke menschen zijn.
Wanneer het tegengestelde het geval is, wanneer de directors j
weinig scrupuleus zijn, dan spreekt het vanzelf, dat zij met jj
de hun toevertrouwde millioenen heel gemakkelijk in- ·
, vloed kunnen uitoefenen op de speculatieve- of beleggings- l
markt. Immers, wie controleert haar ?Daarvan hebben eenerzijds _
de Standard Oil belangen steeds gebruik gemaakt en de l
HEINZE’S misbruik. Wij stellen gebruik en misbruik j
C tegenover elkaar, omdat de Standard Oil groep op zichzelf r
desnoods sterk genoeg zou zijn, om haar plannen door te
, zetten, terwijl voor HEINZE de hulp zijner trustmaatschap-
l pijen een integreerend deel van zijn kracht was. j
Wat deed hij nl.? Niet alleen dat naar alle waarschijn-
lijkheid de trustmaatschappijen groote voorschotten op het
geaccumuleerd koper gaven, doch zij steunden HExNzE ook bij j
zijn manipulatiën in aandeelen United Copper. Deze l
werden door de HEINZE groep al meer en meer in koers n
i opgedreven, doch tegenover HEINZE en de zijnen stonden [
hardnekkige contramineurs, die al meer en meer aandeelen l
United Copper verkochten. Dat was alleen mogelijk, omdat J
Hxïmze door zijn eigen vrienden bedrogen werd; zij -<
hadden nl. geleidelijk het geheele aandeelenkapitaal in han- Q
den gekregen en trachtten door de markt op te zetten, l